Not 5 Pågående nyanläggningar

Tkr

2016

2015

Ingående värde

691

1 816

Årets investeringar

992

2 672

Omklassificering till byggnad och inventarier

-3 797

Varav mark fastigheter och anläggningar

-3 797

Varav förbättringsutgifter

0

Rättning av fel 1)

3

Bokfört värde

1 686

691


1) I ingående balans finns anläggningar som tillhör RH-kollektivet
som upptagits till fel belopp i utgående balans 2015-12-31.


Till Noter – Renhållning och slam