Not 7 Övriga skulder

Tkr

2016

2015

Skulder till Värmdö kommun

49 884

62 793

Bokfört värde

49 884

62 793Till Noter – Renhållning och slam