Noter – Vatten och avlopp

Noter Resultaträkning

» Not 1 Verksamhetens intäkter

» Not 2 Verksamhetens kostnader

» Not 3 Avskrivningar

Noter Balansräkning

» Not 4 Immateriella tillgångar

» Not 5 Materiella anläggningstillgångar

» Not 6 Pågående nyanläggningar

» Not 7 Upplupna taxor

» Not 8 Långfristiga skulder

» Not 9 Kortfristiga skulder

» Not 10 Övriga skulder

» Övriga tilläggsupplysningar