Not 10 Övriga skulder

Tkr

2016

2015

Skulder till Värmdö kommun

659 553

622 994

Bokfört värde

659 553

622 994

 

Till Noter – Vatten och avlopp