Not 3 Avskrivningar

Tkr

2016

2015

Årets avskrivning förvärvade immateriella tillgångar

-35

-35

Årets avskrivning maskiner och inventarier

-1 292

-1 219

Årets avskrivning bilar

-291

-159

Årets avskrivning mark, fastigheter och anläggningar

-21 225

-19 808

Årets utrangering anläggningstillgångar

-90

-57

Summa 

-22 933

-21 278

 

Till Noter – Vatten och avlopp