Not 4 Immateriella tillgångar

Tkr

2016

2015

Förvärvade immateriella tillgångar

   

Ingående värde

78

113

Årets investering

Avskrivningar

-35

-35

Bokfört värde förvärvade immateriella tillgångar

43

78


Ledningssrätter

   

Ingående värde

3 111

3 112

Årets investering

1 625

Rättning av fel

1

Bokfört värde ledningsrätter

4 737

3 111

Bokfört värde totalt immateriella tillgångar

4 780

3 189

     

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

   

Versamhetsstödjande system

   

Anskaffningsvärde

174

174

Ackumulerade avskrivningar

-131

-96

Bokfört värde

43

78

     

Ledningsrätter

   

Anskaffningsvärde

4 737

3 111

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört värde

4 737

3 111

 

Till Noter – Vatten och avlopp