Not 5 Materiella anläggningstillgångar

Tkr

2016

2015

Maskiner och inventarier

   

Ingående värde

4 025

4 345

Årets investering

419

899

Avskrivningar

-1 292

-1 219

Bokfört värde maskiner

3 152

4 025

     

Bilar

   

Ingående värde

803

331

Årets investering

592

631

Avskrivningar

-291

-159

Bokfört värde bilar

1 104

803

     

Mark, fastigheter och anläggningar 

   

Ingående värde

846 747

797 817

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

 27 894

 68 738

Årets utrangering

-90

Avskrivningar

-21 225

-19 808

Rättning av fel 1)

11 551

Bokfört värde mark, fastigheter och anläggningar

 864 877

 846 747

Bokfört värde totalt anläggningstillgångar

 869 133

 851 575


1) I ingående balans saknas anläggningar som tillhör VA-kollektivet.

Till Noter – Vatten och avlopp