Not 6 Pågående nyanläggningar

Tkr

2016

2015

Ingående värde

108 672

99 023

Årets investeringar

94 905

78 387

Årest försäljning

   

Årets aktivering

-28 515

-68 738

Varav:

   

Mark fastigheter och anläggningar

-27 984

-68 738

Rättning av fel 1)

-531

Bokfört värde

175 062

108 672


1) I ingående balans finns anläggningar som tillhör VA-kollektivet
som upptagits till fel belopp i utgående balans 2015-12-31.
 

Till Noter – Vatten och avlopp