Not 7 Upplupna taxor

Tkr

2016

2015

Ackumulerad fordran

4 137

5 849

Överskott uttagna taxor

-5 038

-1 712

Bokfört värde

-901

4 137

 

Till Noter – Vatten och avlopp