Not 8 Långfristiga skulder

Tkr

2016

2015

Förutbetalda anslutningsavgifter

383 153

338 171

Periodiserat resultat

12 092

12 281

Avgår:

   

Kommande års amortering av anslutningsavgifter och periodiserat resultat

-6 594

-6 469

Bokfört värde

388 651

343 983


Det ackumulerade resultatet som uppstod till och med 2009 (13 226 tkr) har i bokslutet 2011 bokats upp som en långfristig skuld och kommer att intäktsföras med en sjuttiondel under de kommande 70 åren. Resultatöverskottet till och med 2009 baseras på de kalkylerade kostnader som över dessa 70 år ska belasta ledningsdragningen till Käppalaverket.

Till Noter – Vatten och avlopp