Not 9 Kortfristiga skulder

Tkr

2016

2015

Anslutningsavgifter

6 405

6 280

Periodiserat resultat

189

189

Bokfört värde

6 594

6 469

 

Till Noter – Vatten och avlopp