Övriga tilläggsupplysningar

Då Värmdö kommun inte redovisar VA-kollektivet i specificerade balansenheter redovisas kollektivets skulder  som ett sammansatt belopp.

Skulderna består i huvudsak av långfristiga låneskulder till Värmdö kommun, leverantörsskulder, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuld, särskild löneskatt samt pensionsskulder.

I och med VA-lagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) krav på särredovisning har Värmdö kommun valt att separat redovisa VA-kollektivets resultat- och balansräkning med tillhörande noter i Värmdö kommuns årsredovisning.
 
För att kontrollera att VA-kollektivet inte subventionerar fastigheter som är anslutna till kommunens VA-anläggningar men som inte ligger innanför kommunens VA-verksamhetsområde, dvs icke reglerad verksamhet, sker särredovisning av dessa fastigheter.
 
Den icke reglerade verksamheten utgör  2,3 % av abonnentvolymen och kostnaden för dessa utgör 2,2 mnkr vilket är 0,4 mnkr högre än intäkterna. Avvikelserna är i dagsläget ringa men ska bevakas och om så erfordras kommer taxan att justeras.

Beräknad ränta till Värmdö Kommun på lånat och eget kapital är inte medräknat i resultat- eller balansräkningen. 

Till Noter – Vatten och avlopp