Redovisningsprinciper

Kommunen

Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Värmdö kommun följer Rådet för kommunal redovisnings utgivna rekommendationer, förutom nr 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal eftersom alla hyres-/leasingavtal i redovisningen hanteras som operationella, samt rekommendation nr 2.2 Särskild avtalspension, visstidspension och omställningsstöd mm och nr 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser.
Koncernens siffror för 2015 har i not 1 och not 11 korrigerats från föregående års årsredovisningen då mindre fel i fördelningen mellan raderna upptäckts.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp syftar till att täcka investeringsutgifter för komponenter med olika nyttjandeperioder och bokförs därför initialt som en skuld. I enlighet med gällande praxis samt matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten succesivt utifrån en samman
vägning av avskrivningstiderna för de ingående investeringsobjekten.

Värdering av immateriella och materiella anläggningstillgångar
I Värmdö kommun betraktas en tillgång som anläggningstillgång när livslängden överstiger tre år och anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp, 2016 motsvarade detta 22 150 kr exklusive moms.
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas generellt som långfristiga poster. Omklassificering till kortfristig post görs för kommande års amorteringar.

Avskrivningar
Avskrivningar på materiella och förvärvade immateriella anläggningstillgångar är beräknade på anskaffningsvärdet med avskrivningstider baserade på beräknad nyttjandeperiod.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna (byggnader och vissa anläggningar) har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig och nyttjandeperioderna för dessa komponenter varierar.
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
• Stomme o grund 50-100 år
• Stomkomplettering, innerväggar 50-100 år
• El, VS 10-40 år
• Fasad, yttertak,fönster 30-40 år
• Ventilation, S&Ö, hiss 10-20 år
• Inre ytskikt, HG-anpassningar 10-50 år

Kommunens vägar och GC-vägar har indelats i tre komponenter där underbyggnaden har bedömts ha en nyttjandeperiod som är obegränsad och därför inte skrivs av.
• Underbyggnad Obgränsad nyttjandeperiod
• Slitlager 10-15 år
• Belysning 20-30 år
             
VA-ledningar har delats in i två komponenter med olika avskrivningstider, huvudledningar och 
övriga ledningar.
• Huvudledning 70 år
• Ledning 50 år

Införandet av komponentindelning har medfört att avskrivningskostnaden marginellt minskat i förhållande till tidigare år och den engångseffekt som uppstod i själva övergången har bedömts vara så marginell att den inte har beaktats i redovisningen.
Leverantörsfakturor inkomna 
efter årsskiftet men hänförliga till bokslutsåret har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets resultat.
Kundfakturor utställda före årsskiftet rubriceras som kundfordringar. Om intäkten avser nästkommande år har den periodiserats. Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har periodiserats och intäkten har gottskrivits bokslutsåret.
Kostnads- och intäktsräntor som kan hänföras till redovisningsåret, men där in-/utbetalning skett efter årsskiftet har periodiserats.

Kommunkoncernen

Värmdös koncern är inte en äkta koncern i aktiebolagslagens bemärkelse men enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning, här kallad kommunkoncernen, som även innefattar den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform.
De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd [K2 eller K3]. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.
För att skapa jämförbarhet inom koncernen betecknas Värmdö kommun såsom moderbolag och dess bolag såsom dotterbolag. I koncernbokslutet ingår moderbolaget Värmdö kommun och de bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20%.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället har förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats. Därefter har intjänat kapital räknats in i koncernens eget kapital.
I kommunkoncernen ingår den helägda underkoncernen Kommunhuset i Värmdö AB (se nedan).
Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan kommunen och dess bolag har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

Aktiebolagsrättslig koncern
I december 2013 beslutades att bilda en aktiebolagsrättslig underkoncern till kommunkoncernen. Bildandet utgör en transaktion under gemensam kontroll och därmed har tidigare redovisade värden på tillgångar och skulder använts även i den nya koncernen.
Koncernredovisningen i den nya underkoncernen har upprättats enligt Årsredovisningslagens 7 kap. Koncernbokslutet baseras på respektive branschorganisations värderings- och avskrivningsprinciper.
Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.