Resultaträkning och Balansräkning – Renhållning och slam

Resultaträkning

Tkr

Not

2016

2015

Verksamhetens Intäkter

1

62 523

71 342

Verksamhetens kostnader                                     

2

-59 515

-68 414

Avskrivningar

3

-3 008

-2 928

Årets resultat

 

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

2016

2015

TILLGÅNGAR

     

Anläggningstillgångar

     

Anläggningstillgångar

4

33 526

40 642

Pågående nyanläggningar

5

1 686

691

Summa anläggningstillgångar

 

35 212

41 333

       

Omsättningstillgångar

     

Kundfordringar

 

3 862

5 294

Upplupna taxor

6

10 810

16 166

Summa omsättningstillgångar

 

14 672

21 460

SUMMA TILLGÅNGAR

 

49 884

62 793

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

     

Eget kapital

     

Eget kapital

 

Summa eget kapital

 

0

0

       

Skulder

     

Förutbetalda intäkter 

 

Övriga skulder

7

49 884

62 793

Summa skulder

 

49 884

62 793

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

49 884

62 793