Resultaträkning och Balansräkning – Vatten och avlopp

Resultaträkning

Tkr

Not

2016

2015

Verksamhetens Intäkter

1

101 218

99 769

Verksamhetens kostnader                        

2

-78 285

-78 491

Avskrivningar

3

-22 933

-21 278

Årets resultat

 

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

2016

2015

TILLGÅNGAR

     

Anläggningstillgångar

     

Immateriella tillgångar

4

4 780

3 189

Materiella anläggningstillgångar

5

869 133

851 575

Pågående nyanläggningar

6

175 062

108 672

Summa anläggningstillgångar

 

1 048 974

963 436

       

Omsättningstillgångar

     

Kundfordringar

 

6 724

5 873

Upplupna taxor

7

-901

4 137

Summa omsättningstillgångar

 

5 824

10 010

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 054 798

973 446

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

     

Eget kapital

     

Eget kapital

 

Summa eget kapital

 

0

0

       

Skulder

     

Långfristiga skulder

8

388 651

343 983

Kortfristiga skulder

9

6 594

6 469

Övriga skulder

10

659 553

622 994

Summa skulder

 

1 054 798

973 446

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 054 798

973 446