Resultaträkning

Tkr

Not

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Verksamhetens intäkter

1

770 024

686 396

949 720

857 507

Jämförelsestörande poster

2

30 706

22 600

30 706

22 600

Verksamhetens kostnader

3

-2 674 794

-2 521 769

-2 785 617

-2 626 165

Avskrivningar         

4

-95 830

-90 674

-59 563

-119 039

Verksamhetens nettokostnader

 

 

-1 969 894

-1 903 447

-1 864 754

-1 865 097

Skatteintäkter

5

1 975 133

1 860 795

1 975 133

1 860 795

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

6

218 102

214 969

218 102

214 969

Avgifter i utjämningssystemen

7

-42 668

-47 971

-42 668

-47 971

Finansiella intäkter

8

5 992

5 867

2 008

333

Finansiella kostnader

9

-29 490

-30 154

-30 674

-44 234

Resultat efter skatter och finansnetto

 

 

157 175

100 059

257 147

118 795

Uppskjuten skatt

 

-20 431

-88

Skatt

 

-1 671

-5 150

Årets resultat

 

157 175

100 059

235 045

113 557

   Varav Minoritetens andel 

 

33 503

-1 744