Sammanfattning av nämndernas och bolagens ekonomiska utfall

Some description

Nämnderna – jämfört med budget

Nämndernas samlade nettoöverskott mot budgeten uppgår till 37,6. Det innebär en markant förbättring jämfört med 2015, då överskottet var 5,7 mnkr och väsentligt bättre än tiden dessförinnan, då nämnderna under flera år visade underskott. Avvikelsen mot den senaste prognosen uppgår till +20,6 mnkr. Här kommenteras några faktorer av övergripande karaktär och större avvikelser, nämndernas ekonomiska utfall analyseras närmare i respektive nämndavsnitt.
Kommunstyrelsens budgetöverskott beror framförallt på oförbrukade projektmedel. I flertalet fall handlar det om att projekten tar flera år att genomföra, således förutsätts att kvarstående projektmedel i huvudsak överförs till år 2017. Vakanta tjänster bidrar också till överskottet.
Utbildningsnämndens finansieringsdel visar ett överskott om +18,4 mnkr (1,7 procent av budget), 
huvudsakligen beroende på  volym-
avvikelser, d v s antalet barn/elever blev färre än budgeterat. Verksamheten i egen regi redovisar ett överskott mot budget på +12,6 mnkr (1,4 procent av budget). Det förklaras främst av högre intäkter bl a på grund av peng-
uppräkning och utökade statsbidrag.
Kultur- och fritidsnämndens överskott avser främst Porslinsfabriken - kultur- och upplevelsehus, 8,8 mnkr, under tiden byggnation pågår. Vidare redovisar idrotts- och fritidsanläggningar överskott om 3,5 mnkr, beroende på att projektering och byggnation av nya anläggningar tar längre tid än planerat. Flera större investeringar kommer att färdigställas under kommande år och först då generera driftkostnader.
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet i egen regi står för ett underskott om -25,7 mnkr, största underskotten återfinns inom hemtjänst och särskilt boende. Den främsta orsaken är de högre personalkostnaderna, som överskrider budgeten med 18 procent. Nämndens finansieringsdel redovisar ett överskott om +4,7 mnkr.
Socialnämnden redovisar ett 
resultat på -22,6 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på köp av verksamhet och då placeringar av barn och unga samt vuxna med beroendeproblematik. Nämnden har även haft höga personalkostnader beroende på den stora bristen på socionomer i hela landet. Under året har ett antal åtgärder identifierats för att säkerställa såväl kvalitet som 
resurseffektivitet.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott om +2,9 mnkr. Budgetöverskottet är främst föranlett av högre intäkter, genererade av flera beslut i bygglovsärenden. En annan förklaring är lägre personalkostnader pga. vakanser och föräldraledigheter.
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet visar ett sammanlagt budgetöverskott om +3,2 mkr. Överskottet är till stor del hänförligt till personalrelaterade poster men ökad produktion av nybyggnadskartor och händelser av engångskaraktär bidrar också till utfallet.
VA (vatten och avlopp)-verksamheten redovisar ett överskott på +0,3 mnkr samtidigt som VA-utbyggnaden går långsammare än beräknat pga. brist på lagakraftvunna detaljplaner. Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott om +3,7 mnkr, vilket dock helt förklaras av engångshändelser. Utan dessa skulle verksamheten visa ett underskott. Resultaten för VA och Renhållning balanseras inom verksamheterna och påverkar inte kommunens driftresultat.

Bolagens nettoresultat

Det sammanlagda resultatet för bolagen och bolagskoncernen har förbättrats väsentligt jämfört med tidigare år. Utfallet kan till stor del tillskrivas återföring av fastighetsnedskrivningar och betydande realisationsvinster i VärmdöBostäder AB. I siffrorna ingår 100 procent av VärmdöBostäder AB:s resultat, utifrån rådande redovisningsprinciper och att moderbolaget, Kommunhuset i Värmdö AB, är majoritetsägare. Dock ska man vara medveten om att det finns ett minoritetsintresse i bolaget, Rikshem äger 49 procent av aktierna.
Koncernen har år 2016 genom koncernbidrag för första gången hanterat Gustavsbergsbadets behov av tillskott, +8,1 mnkr, vilket gör att Värmdö kommun inte behövt utge driftbidrag till verksamheten. Bidraget lämnades av moderbolaget, 
Kivab, som i sin tur erhöll koncernbidrag från Värmdö Hamnar AB, +2,5 mnkr. Respektive bolags resultat i tabellen avser utfallet efter koncernbidrag.

Some description