Sammanfattning av nämndernas och bolagens investeringar

Investeringar – 
kommunkoncernen

Kommunkoncernens investeringsvolym uppgick till 413 (312,0) mnkr. Kommunen stod för 380,3 (294,5) mnkr vilket är en markant ökning jämfört 2015. 99,1 (82,0) mnkr av årets investeringar avser kommunens taxefinansierade verksamhet, varav det mesta hänförs till utbyggnad av vatten och avlopp. Bolagens samlade investeringar har minskat något till 32,5 (35,0) mnkr. Investeringarnas självfinansieringsgrad uppgår till 56,9 (62,2) procent.

Some description

Nämndernas investeringar

Budgettekniken innebär att enskilda projekt budgeteras i sin helhet det år investeringen ska påbörjas, oberoende av om investeringen pågår under flera år. Det är en viktig förklaring till att 844,9 mnkr kvarstår oförbrukade vid årets slut. Om investeringen pågår under flera år förväntas överskottet överföras till kommande år.
Av årets utfall på +380,3 är +34,3 mnkr hänförda till avslutade investeringar och +30,6 till direktinvesteringar. Budgetöverskottet för avslutade investeringar uppgår till +6,1 mnkr och för direktinvesteringar till +6,3 mnkr.
Kommunstyrelsens investeringar under 2016 uppgår till 113,9 mnkr, en stor del består av köp av mark eller fastigheter. I Porslinskvarteren har nya gator anlagts och ledningar dragits. Porslinskvarteren etapp 1 är nu avslutad och ombyggnad av Gustavsbergs allé är inne i etapp 2. Utveckling av Brunns centrum med anläggning av torg, parkering och 
lokalgata beräknas starta under 2017. Investeringar har gjorts i infartsparkering Näsuddsvägen, kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt dagvattendamm; busshållsplatser samt gångpassager anläggs för att möjliggöra omstigning från bil till buss. Projektet Porslinsfabriken – Ett kulturhus har stannat av på grund av det dåliga skicket på taket. Projektering av tak pågår och byggnationen beräknas återupptas tredje kvartalet 2017.
Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har främst investerat i inventarier och IT.
Kultur- och fritidsnämnden har investerat bl a i offentlig utsmyckning och inventarier i sporthallar och gymnastiksalar. Djurö har under året fått konstgräs och Ösbys konstgräsplan beräknas vara färdig till sommaren 2017. Ingarö motionsspår har fått miljövänlig LED-belysning. Nya bryggor och ett hopptorn beräknas vara på plats på Grisslinge havsbad till sommaren 2017.
Tekniska nämnden renoverar 
Farstavikens skola, vilket innebär att antalet platser i mellan- och högstadiet kommer utökas till ungefär 700 platser. Renoveringen sker etappvis och beräknas vara slutförd sista kvartalet 2017. Investering i fyra nya reservkrafter, tre för äldreboenden och en för Skogsbo är under uppförande. Tre av dessa är klara och den sista beräknas vara klar våren 2017. Ett arbete med att koppla kommunens verksamhetslokaler till räddningstjänsten har påbörjats. Andra skattefinansierade investeringar som kan nämnas är energiåtgärder, reinvesteringar i fastigheter samt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Den taxefinansierade verksamheten har investerat i utbyggnad av VA-ledningar framför allt inom områdena centrala Gustavsberg, Brunn och Hemmesta.

Bolagens investeringar

Bolagen ökade sammantaget sin investeringstakt under 2016. Sammanlagt investerades för 32,4 mnkr, varav VärmdöBostäder AB svarade för merparten, 28,3 mnkr. Större ombyggnader har skett på Djurö och i Lugnet, vidare har gjorts detalj-
planerarbete i Munkmora, Gustavsberg och Brunn. Värmdö Hamnar AB har gjort vissa investeringar i Stavsnäs Vinterhamn samt i inventarier och ombyggnation av verksamhetslokaler. Gustavsbergsbadets investeringar har varit av mindre omfattning.