Värmdö kommuns medarbetare 2016

Kommunens medarbetare är vår största och viktigaste resurs. I tjänsteintensiva verksamheter har medarbetarnas engagemang, kunskap, förhållningssätt och attityd en avgörande betydelse för vilken kvalitet och kundnöjdhet som organisationen lyckas leverera. Precis som alla andra resurser ska även medarbetarresursen användas hållbart och med effektivitet, och precis som andra resurser kräver den noggrann planering för en positiv utveckling och tillväxt.

Some descriptionDen enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en effektiv verksamhet genom ett starkt medarbetarengagemang, en attraktivitet som arbetsgivare och en god arbetsmiljö är ett gott ledarskap. Därför satsar kommunen mycket på ledarutveckling.
Den totala personalomsättningen i Värmdö kommun har minskat under 2016. Minskningen beror bl.a. på färre uppsägningar på egen begäran, och färre pensionsavgångar.

Utvecklingsinsatser 2016

Ledarutveckling i Värmdö 
kommun
Kommunens chefer är nyckelpersoner både för att stärka medarbetarresursen och för att Värmdö kommun ska nå sina mål och utvecklas i enlighet med visionen – Skärgårdens mötesplats. Därför satsar kommunen på cheferna genom en rad olika kompetensutvecklingsinsatser.
Inom ramen för ledarakademin har kommunen genomfört årliga utbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan, lönebildning samt rekrytering. Under året har genomförts en tredje omgång av utvecklingsinsatsen för erfarna chefer, ”Klart ledarskap”. Under året har även arbetats fram ett nytt utvecklingsprogram för nya chefer. I oktober var första gruppen ut i denna nya satsning.
Inom ramen för ledarakademin har även genomförts en satsning på 
e-learning genom att ta fram en utbildning i samverkan.
Vid tre tillfällen under året har kommundirektören samlat 
kommunens chefer till chefsdagar för att diskutera gemensamma frågor för samsyn, gemenskap och utveckling i riktning mot Ett Värmdö.

Samverkan

Under året har ett antal aktiviteter genomförts i syfte att öka kunskaperna kring samverkansavtalet för att på så sätt stärka samverkan och samverkansmöten vid Värmdö kommun. De fackliga organisationerna fick i uppdrag att göra en kartläggning av hur samverkansarbetet fungerar i organisationen samtidigt som HR-enheten undersökte hur samverkansarbetet fungerade genom intervjuer av chefer. 
Resultatet från undersökningarna visade att bilderna skiljde sig en del men resulterade i gemensamma 
diskussioner i möten mellan fackliga och personalchef, HR-chef och HR-konsult. Utifrån diskussionerna föreslogs ett antal olika aktiviteter i syfte att stärka samverkan.
Aktiviteter som genomförts under året:
• Utbildning av chefer, arbetsplatsombud och skyddsombud i samverkansavtalet har genomförts 2 gånger. 45 personer genomgick den.
• Ett block om samverkan läggs till i introduktionen för nya chefer.
• Rutiner rörande samverkan har tagits fram som stöd för chefer och fackliga.
• Fackliga organisationer informerar och fortbildar löpande sina 
AO:n i samverkansavtalet samt erbjuder chefer att delta vid APT:er för att informera och 
utbilda i samverkansavtalet.
• Fackliga organisationer med redan 
beviljad löpande facklig tid ges ytterligare 50 timmar totalt för 2016 för att stötta och informera i verksamheternas samverkansforum.
• Erbjudande om stöd och rådgivning till chefer för att förstärka samverkan erbjuds från HR.

Arbetsmiljö och hälsa

Värmdö kommun fortsätter att 
satsa på hälsofrämjande arbete inom 
arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. 2016 höjdes beloppet för friskvårdsbidraget från 2000 kr till 2500 kr. Totalt utbetalades drygt +2,37 miljoner i friskvårdsbidrag under 2016. Nyttjandegraden ökade marginellt (0,7 procentenheter) från föregående år.
Medarbetarundersökningen genomfördes 2015 och är beslutad att genomföras vartannat år.

Arbetsskador och tillbud
Antalet rapporterade arbetsskador har ökat något under 2016. 2015 rapporterades det 161 arbetsskador mot 2016 då det rapporterades 195 stycken. 
Det som uppges vara bidragande faktorer till arbetsskadorna rapporteras vara vårdtagaren/klientens problematik. Samma som uppgavs förra året, Ytterligare faktorer som rapporterats ha påverkat händelsen är stress/tidspress, tekniska brister och oaktsamhet slarv. I en stor andel av de rapporterade skadorna saknas uppgifter om bidragande orsaker (15,7procent).
Anmälda tillbud har ökat från 207 stycken till 278. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men som inte träffade någon.. Tillbuden är viktiga att beakta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Den största ökningen av anmälda tillbud har skett inom Omsorg- och välfärdssektorn då det rapporterades 115 tillbud 2015 och 181 år 2016. Det som uppges vara den främsta bidragande faktorn till tillbuden är klientens funktionsnedsättning och det är  den faktorn som ökat mest. Tillbud orsakade av stress, tidspress i kombination med oaktsamhet/slarv har också ökat något, 20 fler rapporterade fall jämfört med föregående år.
Under året har chefer och skyddsombud erbjudits en utbildning om arbetsskador och tillbud som ger kunskaper om de krav som ställs på arbetsgivaren samt hur vi internt hanterar de rapporterade incidenterna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat i Värmdö kommun under året. Trenden är densamma som i övriga landet och Värmdö kommun arbetar systematiskt med att vända utvecklingen.
Den totala sjukfrånvaron uppgår år 2016 till 8,7 procent vilket är en ökning med 0,2 procentenheter från föregående år. Den största ökningen har skett för långtidssjukfrånvaro, dvs sjukfrånvaro under samman-
hängande tid av minst 60 dagar, från 4,6 procent (2015) till 4,9 procent (2016). Korttidssjukfrånvaron har minskat marginellt från 3,9 procent (2015) till 3,8 procent (2016).
En ökning kan ses i kvinnors sjukfrånvarosiffror från 9,5 procent (2015) till 10,0 procent (2016) medan männens sjukfrånvaro minskar från 4,9 procent (2015) till 4,6 (2016). Tabellen på nästa sida visar sjukfrånvaron i procent för Värmdö kommun i olika kategorier. En ökning har skett inom samtliga redovisade kategorier med undantag av mäns sjukfrånvaro och medarbetare upp till 29 år.
En särskild satsning på Djurö-hemmet påbörjades i september 2016 som innebär att medarbetare och ledning tillsammans arbetar för att öka frisknärvaron. Satsningen är en del av en politisk satsning för att öka frisknärvaron i kommunen. Arbetet på Djuröhemmet har strukturerats upp i tre delar:
• Inspirationsföreläsningar med tema: Balans i livet och Motivation till motion.
• Motionsracet som är en lagtävling där medarbetare ska jaga poäng på olika sätt med syfte att uppmuntra fler livsstilsval.
• Kraftkartan som är ett effektivt verktyg och systemstöd där medarbetare jobbar tillsammans och tar fram aktivitetsplaner för att utveckla verksamheten och jobba med förbättringar. Syftet är att skapa en hållbar, motiverande och frisk arbetsmiljö som attraherar 
även nya medarbetare.
En genomförd analys av frisknärvaron vid Djuröhemmet visar att frisknärvaron ökat med 2,4 procentenheter till 84,29 procent från den 1 september till den 31 december. 
Ökningen av frisknärvaron sammanfaller väl med genomförda aktiviteter och insatser.
En annan särskild satsning som påbörjades i november 2016 är att Värmdö kommun har anlitat en 
rehabiliteringskonsult från Feelgood för att öka frisknärvaron. Syftet med satsningen är att ge chefer stöd och avlastning i att driva rehabärenden (både medarbetare med korttids-sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro). De prioriterade och utvalda verksamheterna som får ta del av satsningen är enheter som har problem med antingen korttidssjuk- eller långtidssjukfrånvaro eller både och.

Some description

Jämställdhet

Könsfördelning
Vid Värmdö kommun är könsfördelningen 76,4 procent kvinnor och 23,6 procent män, vilket är en 
förändring av 0,5 procent ökning av män och 0,4 procent minskning av kvinnor jämfört med 2015. Kvinnor dominerar främst inom vård och omsorg medan män dominerar inom de tekniska yrkena. Vid nyrekrytering eftersträvas en jämnare könsfördelning vid samtliga arbetsplatser.

Lönekartläggning 2016
2016 års lönekartläggning, som har gjorts bland tillsvidareanställda medarbetare, påvisar inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Löner

Utbetald lönesumma
Under 2016 betalade Värmdö kommun ut 907 miljoner kronor i löner exkl. sociala avgifter. Det är en ökning med 39 miljoner kronor eller 4,49 procent jämfört med 2015.

Medellöner för kvinnor och män
Kvinnornas medellön är fortfarande lägre än männens. Skillnaden har dock minskat med 1,0 procentenheter sedan 2015. Att kvinnor har lägre genomsnittlig lön beror till stor del på att stora kvinnogrupper finns inom yrkesområden där många saknar formell utbildning och där det inte föreligger krav på högre formell utbildning.

Some description

Personalomsättning

Den totala personalomsättningen vid kommunen har minskat under 2016. Under 2016 var den externa personalomsättningen bland tillsvidareanställda medarbetare 10,12 procent mot 13,06 procent 2015.
Av det totala antalet avgångar om 230 individer (292 under 2015) hänförs 90,43 procent till uppsägning på egen begäran, 6,52 procent till 
pensionsavgångar.

Övertid och mertid

Med övertidsarbete avses den tid medarbetare arbetar utöver heltidsmåttet. Med mertid menas den tid medarbetaren arbetar utöver sin deltidssysselsättning upp till heltidsmåttet. Den sammanlagda över- och mertiden för 2016 uppgick till totalt 45 249 timmar, vilket är en marginell minskning med 0,67 procent jämfört med 2015 års värde som var 45 557 timmar. Kvinnornas övertid och mertid har sjunkit från förra åren med 1430 timmar och det är männens övertid och mertid som ökat med 1122 timmar.

Kommunens 
medarbetare i siffror

Medarbetare delas i denna redovisning in i tre olika kategorier: tillsvidareanställda, visstidsanställda med månadslön samt visstidsanställda med timlön. Begreppet antal medarbetare i det följande inkluderar inte visstidsanställda med timlön om det inte uttryckligen anges.

Antal anställda per 
anställningsform
Totalt var 3 324 personer anställda vid Värmdö kommun den 31 december 2016 inkl visstidsanställda med timlön. Av dessa är 2 621 månadsavlönade, varav merparten, 88,1 procent, 
är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 0,4procent enheter jämfört med 2015. Antalet visstidsanställda med timlön har sjunkit med 10procent jämfört med 2015.

Some descriptionAntal årsarbetare
Antalet årsarbetare inom Värmdö kommun uppgick under 2016 till 2 429, vilket är en ökning med 64 st från föregående år. Nedanstående 
tabell visar fördelningen av antal anställda, antal årsarbetare och medelsysselsättningsgrad fördelat mellan kvinnor och män. Den genom-
snittliga sysselsättningsgraden bland Värmdö kommuns medarbetare 2016 uppgår till 92,7 procent.
Some description 

Åldersfördelning
Följande diagram visar den procentuella åldersfördelningen bland Värmdö kommuns medarbetare under den senaste åttaårsperioden. Åldersstrukturen är relativt stabil över tid, och förändringarna jämfört med föregående år är små. Dock syns en trend att gruppen medarbetare under 29 år och mellan 50-59 år ökar samt att gruppen 30-39 och 60-67 år sjunker.

Some description

Pensionsavgångar
Under den kommande sjuårsperioden förväntas antalet medarbetare som går i pension öka något jämfört med de senaste åren, förutsatt att de går i pension vid 65 års ålder. Medarbetarna har möjlighet att gå i pension mellan 61 år och 67 års ålder.
Antalet pensioneringar, i kombination med behov av ersättningsrekryteringar till följd av extern personalomsättning, kommer att ställa krav på Värmdö kommun såväl att upplevas som en attraktiv arbetsgivare som att ha en fortsatt effektiv och väl fungerande rekryteringsprocess.