Kommunstyrelsens ordförande

Tillbakablick på 2016


Some descriptionVi ser tillbaka på ett händelserikt 2016. Jag kan konstatera att vi tar avstamp in i 2017 med en fortsatt god ekonomi och stark utvecklingstakt. Vi fortsätter arbetet med att höja vår tillgänglighet och goda service och det är ett arbete som jag ser som en nyckelfråga för en transparent och framgångsrik dialog med nuvarande och framtida medborgare.

God ekonomi, trygg framtid
Jag känner en stor ödmjukhet inför det ekonomiska läge vi haft i flera år, då vi också kunnat återinvestera i kommunens utveckling. Vi har också kunnat säkerställa att vi har bra beredskap för oförutsedda händelser och utmaningar, samt kunnat minska kommunens banklån. Ränteläget är alltid en oviss fråga, och för att kunna säkerställa en trygg framtid med fortsatt hög service för våra invånare är det viktigt med en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör en minskad belåningsgrad för kommunen.
Det är också en god ekonomi som är grunden för att vi ska kunna fortsätta välkomna nya medborgare till vår kommun. Värmdö ska vara en livskraftig, attraktiv och modern kommun att vistas i, och vi ska skapa ett hållbart samhälle för generationer framåt. Med det perspektivet fortsätter vi att bygga och utveckla Gustavsbergs hamn. Hemmesta centrum och Brunn på Ingarö står på tur.

Värmdö, en viktig del av Stockholmsregionen
Vår prognos säger att vi kommer växa till bortemot 43 500 invånare under 2017. Våra medborgare ska känna att Värmdö är en trygg och säker kommun att bo och leva i – oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religion.
Vi kan också konstatera att vi under året tagit några rejäla kliv för att möta omvärldens och primärt våra medborgares behov av snabb, flexibel och tillgänglig information. Under det första halvåret antog kommunfullmäktige Digital agenda 2020 som fastställer hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov, både bättre och med högre kvalitet.
Värmdö fortsätter att engagera sig i frågor som rör den större regionens perspektiv genom att delta i Sverigeförhandlingen. I vårt fall handlar det primärt om Östlig förbindelse och i syfte att kunna vara med och påverka den del som omfattar infrastruktur och uppförande av bostäder. Vi har meddelat att vi kan åta oss att bygga cirka 10 000 bostäder fram till 2035 om den östliga förbindelsen byggs till år 2031.
Arbetet med stadsutvecklingen i Gustavsberg har bland annat medfört att fyra parallella arkitektuppdrag om fördjupade gestaltningsförslag nu ligger till grund för det kommande detaljplanearbetet. Förslagen omfattar Gustavsbergs centrum, Kråkberget, Stadsparken samt Vattentornsberget.

Integration, ett gemensamt ansvar
I januari 2016 stängdes det evakueringsboende som kommunen drev för Migrationsverkets räkning. I mars trädde den nya bosättningslagen i kraft och Värmdö kommun anvisades att under 2016 ta mot 154 nyanlända. Vi har under året utvecklat vårt integrationsarbete och arbetar med olika insatser för att underlätta för de nyanlända att komma in i samhället och därigenom förbättra deras möjligheter till att få arbete. Bland annat så finns ett samarbete med Röda Korset – Kompis Sverige, språkstödjare, mentorsnätverk på webben och advisory board. Kommunen har också samarbeten med kyrkan och andra organisationer och föreningar i kommunen.
Jag vill rikta ett extra välkommen till våra nyanlända medborgare, och jag hoppas att ni – precis som alla andra nya medborgare – kommer att trivas i vår kommun.

Bygglovskoll och miljömedvetna medborgare
Vår, och Sveriges, största enskilda miljösatsning va-utbyggnaden är fortsatt högprioriterad. Östra Mörtnäs, Korpholmen och Kovik-Skevik är några av de områden där arbeten påbörjats och upphandlats. Den ökade takten av vår avloppsinvetering under 2016 har gjort att vi fick ett bortfall på 46 procent av inventeringarna. Det är ett intäktstapp för kommunen men ett tapp som vi gärna uppmuntrar – tack vare att våra medborgare själva valt att ansöka om en ny avloppsanläggning så tar vi ett gemensamt ansvar för att minska en negativ miljöpåverkan. Tack för det!
Under 2016 införde vi Bygglovskollen på vår hemsida. Den är tänkt som ett stöd för dig som ska bygga till eller bygga nytt. Genom Bygglovskollen får du en indikation på vad avgiften för bygglovet blir.  
Glädjande nog tilldelades bygg- och miljöavdelningen pris som årets leanbyggare för sitt förbättrings- och utvecklingsarbete som skett under många år.

Förebyggande och utvecklande insatser
För Värmdös unga har en särskild satsning gjorts gällande förebyggande insatser. Det gäller främst förebyggande arbete inom alkohol- och drogprevention, och innebär bland annat en utökad uppsökande verksamhet hos Värmdö Polarna och ökad bemanning på Mini-Maria, beroendemottagning för unga.
Vårt rekryteringsarbete inom det sociala området har intensifierats under 2016. Det råder brist på främst socionomer inom hela länet, och vi fokuserar på kompetensutveckling genom att ha infört ett introduktionsprogram för nya socialsekreterare. Programmet riktar sig främst till nyexaminerade och ger särskilt stöd och handledning under ett års tid.
Under hösten startade vi ett införande av nyckelfria lås i hemtjänsten. Vi har också påbörjat projektering av utbyggnad av Djuröhemmet med platser lämpade för demensomsorg.

Matematik och ungas mötesplatser
Vi har deltagit i och fått statsbidrag för Skolverkets nationella satsningar, bland annat Lärarlönelyftet, Läslyftet och Fritidshemssatsningen. Kommunen har också deltagit i SKLs pilotprojekt om kvalitet i förskolan och satsning på matematik i grundskolorna. Dessutom har all vår personal inom förskolan deltagit i en satsning på systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation.
Vi har satsat stort på våra unga genom att fokusera på mötesplatser för unga genom plattformen Ung i Värmdö. Nya verksamhets- och samverkansformer för att möta nya målgrupper har bland annat resulterat i integrationsprojektet Språkaction.

En världskänd 100-åring
Stig Lindbergs 100-åriga födelsedag firades på flera håll i Värmdö och både Gustavsbergs Porslinsmuseum och Gustavsbergs Konsthall anordnade utställningar till hans minne. Utställningen på Gustavsbergs Porslinsmuseum blev den mest besökta någonsin med över 12 000 besökare från när och fjärran.
Arbetet med det nya kultur- och upplevelsehuset har fortsatt och huset namngavs till kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken. Chamottehuset har sålts till Gustavsbergs Konstcenter. Målet med försäljningen är att konstnärerna ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i hamnen och kunna utveckla ett keramiskt centrum med ateljéer för konstnärer och keramiker.
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla medarbetare i kommunen för det arbete de gjort under min företrädares styrning. Jag ser fram emot fortsatt engagemang. 2017 hoppas jag ska bli utvecklingens år, där vi utmanar gårdagens sanningar i strävan efter tydligt verksamhetsfokus. Förhoppningsvis ökar trivseln hos våra medarbetare och tar kvalitén till nya nivåer.

Deshira Flankör
Kommunstyrelsens ordförande