Korta fakta om Värmdö kommun

Femårsöversikt

2012

2013

2014

2015

2016

Antal invånare 31 december

39 387

39 784

40 541

41 107

42 000

Total kommunal skattesats i Värmdö

32,23

32,18

32,01

32,01

31,96

   varav till Värmdö kommun

20,13

20,08

19,91

19,91

19,88

Antal anställda (exkl timanställda) i kommunen

2 466

2 514

2 553

2 558

2 621

           

Årets resultat, mnkr

81

124,2

47,6

100,1

157,2

Nettokostnadsandel av skatteintäkterna
och generella statsbidrag, procent

93,3

90,4

96

94

92

Nettoinvesteringar, mnkr

397,6

190,3

268,9

294,5

380,3

Soliditet (exkl pensionsskuld, ansvarsförbindelser), procent

23,8

26,8

26,8

27,4

29,8

Tillgångar per invånare, kronor

78 578

80 631

83 443

89 494

93 385

Skulder och avsättningar per invånare, kronor

59 902

59 022

61 062

64 988

65 542


Uppgifterna i översikten redovisas enligt de redovisningsprinciper som har tillämpats under respektive år.

Some description