Kommunens kvalitet i korthet

Värmdö kommun deltar sedan 2010 i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), som genomförs av SKL. I KKIK redovisas resultat inom fem viktiga områden som är intressanta för invånarna; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Resultatet har ambitionen att beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Inom ramen för undersökningen redovisas utfallet för ett 40-tal mått uppdelat på de fem områdena. Vissa av måtten rapporteras in av kommunerna, medan andra inhämtas från statistikmyndigheter såsom Socialstyrelsen, SCB, Skolverket m.fl. I mätningen som genomfördes 2016 deltog 251 kommuner. Dock har flera kommuner inte haft möjlighet att rapportera in resultat för alla måtten. Värmdö är en av de kommuner som saknar resultat för några av nyckeltalen. Resultatet som redovisas baseras på de mått där kommunen har ett resultat.

Kommunens tillgänglighet

Inom ramen för KKIK mäts åtta mått kopplade till kommunens tillgänglighet. Tre av måtten, avseende service, bemötande och tillgänglighet per telefon och e-post utförs av ett externt företag. Företaget ringer, under en mätperiod om fem veckor, 108 telefonsamtal och skickar 108 mail till kommunen med ett antal vanligt förekommande frågeställningar.
Värmdö kommuns resultat när det gäller bemötande är mycket bra, och vi tillhör de kommuner med bäst resultat. Mätmetoden är ny för i år med betydligt tuffare krav. Trots detta bedöms det att Värmdö kommun ger ett mycket gott bemötande i 83 procent av samtalen.
Andelen som får svar inom 60 sekunder har ökat något, likväl de som får svar inom tre minuter. Sex procent av samtalen hänvisades till en person som inte besvarade samtalet, vilket är ett resultat som är bland de bästa av deltagande kommuner.
Tillgängligheten bedöms också utifrån väntetider till förskoleverksamhet och särskilt boende. Den genomsnittliga väntetiden för att få en plats på särskilt boende är ungefär densamma som föregående år; 28 dagar. Värmdös genomsnittliga väntetid är långt under genomsnittet för riket. Andelen som får förskoleplats på önskat datum har minskat från tidigare år, men detta beror främst på en förändrad mätmetod. Värmdös resultat, 84 procent, är fortsatt bättre än genomsnittet för samtliga kommuner.

Kommunens tillgänglighet

Värmdö 2016

 Utveckling

Genomsnitt 2016

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga
via epost får svar inom två arbetsdagar?

 86 %

 Some description

86 %

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen
via telefon får direkt svar på en enkel fråga?

44 %

Some description

52 %

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

83 %

78 %

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar?

71 timmar

 Some description

 53 timmar

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten
har fått plats på önskat placeringsdatum?

84 %

 Some description

63 %

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats
på förskolan på önskat placeringsdatum?

5 dagar

28 dagar

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende
från ansökan till erbjudande om plats?

28 dagar

Some description

57 dagar

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få
ekonomiskt bistånd vid nybesök?

14 dagar

16 dagar

 Some description

Trygghetsaspekter

Trygghetsaspekter mäts inom ramen för KKIK genom tre nyckeltal. Måtten utgörs av kommunernas egenrapporterade uppgifter avseende trygghetsfaktorer inom hemtjänst och förskola samt resultat från SCB:s medborgarundersökning, som genomfördes under våren 2016.

Värmdös resultat avseende upplevd trygghet är bra, om än en minskning från föregående år, och överstiger genomsnittet för riket.
Trygghetsfaktorer inom förskolan, som utgörs av personaltäthetsmått, har förbättrats något och ligger i linje med genomsnittet för landets kommuner. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten har försämrats från 11 personer 2015 till 18 personer under mätperioden 2016. Detta är en viktig fråga som kommunen kommer arbeta med att förbättra under 2017.

Trygghetsaspekter

Värmdö 2016

 Utveckling

Genomsnitt 2016

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Index: 62

Some description

Index: 58

Hur många olika vårdare besöker en äldre person
med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

18 personer

Some description

15 personer

Hur många barn per personal är det i kommunens
förskolor (planerad)?

5,3 barn

Some description

5,3 barn

Some description 

Delaktighet och information

Tre mått används för att mäta medborgarnas möjlighet till delaktighet och information i kommunens verksamheter. Måtten utgörs av underlag från SKL, SCB och en egenmätning utförd av kommunen. Medborgarnas uppfattning av möjligheterna till insyn och inflytande, som hämtas från medborgarundersökningen, är oförändrad sedan 2015.
Hur god kommunens webbinformation till medborgarna är bedöms utifrån en mätning där svaret på 250 frågor ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webbplats.  Värmdös resultat är detsamma som föregående år och i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner ligger Värmdö högre.
Kommunens egenundersökning av medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling uppvisar ett resultat som är bättre än föregående år, samt genomsnittet för riket.

Delaktighet och information

Värmdö 2016

 Utveckling

Genomsnitt 2016

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Index: 85

Some description

Index: 76

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna
att delta i kommunens utveckling?

63 %

Some description

56 %

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn
och inflytande över kommunens verksamhet?

Index: 33

Some description

Index: 40

Some description 

Kommunens effektivitet

Huvuddelen av frågorna inom KKIK avser mått på effektiviteten inom kommunen. Måtten hämtas från egna mätningar inom kommunerna samt SCB, Skolverket, SKL, Socialstyrelsen m.fl. Ett antal mått är inte möjliga att jämföra med föregående år, då måttets sammansättning har förändrats. För några av kostnadsmåtten görs ingen värdering av huruvida trenden är positiv eller negativ då en ökad kostnad kan bero på t.ex. en riktad satsning och därmed inte är negativ.
Resultaten för Värmdö uppvisar skiftande trender, där förbättringar skett inom vissa områden medan andra uppvisar mindre försämringar. Dock är Värmdös resultat högre än genomsnittet för riket för majoriteten av måtten.

Kommunens effektivitet

Värmdö 2016

 Utveckling

Genomsnitt 2016

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr/år)

133 tkr

129 tkr

137 tkr

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

89 %

 

78 %

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

72 %

Some description

71 %

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?

91 %

Some description

86 %

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8?

Index: 70

Some description

Index: 75

Kostnad per betygspoäng?

342 kr

374 kr

382 kr

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen?

72 %

Some description

71 %

Kostnad per elev i gymnasieskolan (tkr/år)

97 tkr

100 tkr

123 tkr

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

72 %

Some description

67 %

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

762 tkr

806 tkr

816 tkr

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende?

88 %

Some description

83 %

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?

61 %

Some description

65 %

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

281 kr

445 tkr

272 tkr

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst?

90 %

Some description

91 %

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?

82 %

Some description

80 %

Some description

Kommunen som samhällsutvecklare

Det sista området inom KKIK avser kommunen som samhällsutvecklare, vilket mäts med indikatorer som kommunerna själva rapporterar in, liksom SCB, Nyföretagarcentrum, Insikt m.fl.
Resultaten för Värmdö uppvisar skiftande trender, där förbättringar skett inom vissa områden medan andra uppvisar mindre försämringar. Dock är Värmdös resultat högre än genomsnittet för riket för majoriteten av måtten.

Kommunen som samhällsutvecklare

Värmdö 2016

 Utveckling

Genomsnitt 2016

Andelen förvärvsarbetare i kommunen?

85 %

Some description

79 %

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

1,9 %

Some description

4,3 %

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

8,0

Some description

5,4

Vad ger företagare för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?

Index: 61

Some description

Index: 69

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

10,2 

Some description

11,7

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

42 %

39 %

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar
av totala antal bilar?

40 %

Some description

33 %

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

22 %

Some description

26 %

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

Index: 60

Some description

Index: 60

Some description