Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges rikt-linjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom verksamhetsområdet pröva frågor om anmälningar/ansökningar till bygglov, enskilda avlopps-anläggningar, strandskydd m.m. Nämnden ska även utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnaden inom området och tillsynen omfattar även kommunens verksamheter. Arbetet består till största delen av myndighetsutövning.
Inför varje verksamhetsår antar bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden en verksamhets- och tillsynsplan för hela nämndens ansvarsområde. Nämnden ska även fortlöpande inför varje verksamhetsår göra en behovsbedömning av arbetsbelastning och personalresurser.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Alla fastigheter i Värmdö kommun med
små avlopp ska ha inventerats vid
utgången av 2020.

 

Under året har information om inventering skickats ut till 1 400 fastigheter.

Some description

Fastighetsägare och samfällighetsföreningar
ska informeras proaktivt om gällande
bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler inom
nämndens verksamhetsområde.

 

Den 28 september genomfördes två seminarier i kommunhuset. Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde informerade om gällande bestämmelser, lagstiftning och de vanligaste ärendena. Det första seminariet hade 44 besökare och det andra seminariet 25. Dagen var väldigt uppskattad och de närvarande har lämnat positiv återkoppling.

Some description

 Inflytande och dialog

 

 

 

Våra kunder och vårt näringsliv ska
känna sig nöjda med vårt bemötande
och vår kompetens.

 

Två enkätundersökningar om kommunikation har genomförts där majoriteten av inkomna svar var bra eller mycket bra. 

Some description

All form av kommunikation med medborgarna
ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet
och lättbegriplig information.

 

En enkät har genomförts och de synpunkter som inkommit gällande hemsidan har genomförts. Arbetet med att uppdatera hemsidan är viktigt, högaktuellt och ständigt pågående.

Some description

Näringslivsperspektivet/företagarperspektivet
ska beaktas i kommunens bygg-, miljöskydds-, livsmedels och hälsoskyddsarbete.

 

En enkät har skickats ut till de lokala näringsidkare som varit i kontakt med nämnden i syfte att undersöka näringslivets behov. Genomgång av näringslivspolicyn har gjorts på avdelningsmöte och en handlingsplan har tagits fram för det fortsatta arbetet.

Some description


Ekonomiskt resultat
Drift
Nämnden redovisar ett överskott om 1,5 mnkr för 2017. Överskottet beror på högre intäkter främst för bygglov som genererades i samband med fler beslut i bygglovsärenden. För övriga verksamheter har inte intäkterna kommit upp i budgeterad nivå.
Totalt har personalkostnaderna varit högre än budgeterat. När resurserna har förstärkts och organisa-tionen förändrats för att bättre möta behovet inom verksamheten har det inneburit att fördelningen av budget under året inte har stämt.VA-rådgivning som nämnden inte har budgeterade medel för har kostat 0,5 mnkr.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• Utvecklings- och förbättringsarbete har också uppmärksammats externt. Flertal externa besökare har gjort studiebesök för att ta del av utvecklingsarbetet med digitalisering och hur förbättringsarbetet gjorts, bland besökarna kan nämnas Uddevalla, Timrå och Sundsvalls kommuner samt SMOF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund).
• ”Ö för Ö” har under 2017 genomförts vid tre tillfällen där Läns-
styrelsen är sammankallande. I april var det Sandhamn, i september var det Gällnö och i oktober var det på Runmarö.
• Öppet-hus-seminariet genomfördes den 28 september och var välbesökt. Totalt kom det ca 65 personer som lyssnade på föredragningarna kring de olika 
regelverk som finns inom nämndens ansvarsområde.
• Enheten för små avlopp har 
genomfört ett projekt under sommaren avseende inventering på Nämdö i syfte att dra lärdom och nya erfarenheter inför kommande inventeringsarbete.

Some description