Kommunfullmäktige med flera

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som fattar beslut bland annat avseende budget och skattesats, övergripande mål och riktlinjer samt nämndorganisation. Därtill fattas beslut om val av ledamöter och ersättare samt val av revisorer.

Ekonomiskt resultat
Drift
Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar vid årets slut ett överskott om 0,1 mnkr, vilket främst beror på att engångsmedel avseende det valadministrativa systemet 
kommer att förbrukas under fyra års-perioder (2017-2020).

Some description

Årets viktiga händelser
 och beslut
• Vid sammanträdena i mars och i augusti genomfördes allmän-hetens frågestund. Sammanlagt tio frågor från allmänheten framställdes och besvarades, exempelvis inom områdena demensvård, uppförande av gruppbostäder, LSS-insatser, SFI och medborgarförslag.
• I maj 2017 antog kommunfullmäktige en ny rese- och transportpolicy för Värmdö kommun. Policyn syftar till en tydligare styrning inom rese- och transportområdet, vilket på sikt ska medföra ett mer effektivt användande av kommunala fordon och därmed minskade kostnader för kommunen. Genom policyn tydliggörs en miljöprioritering i bilvalen för att sträva mot minskade utsläpp av växthusgaser, där eldrift ska väljas i första hand. 
Vidare införs genom policyn krav på alkolås.
• Vid sammanträdet i november beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en fullmäktigeberedning inför ny mandatperiod. Beredningen ska överlämna sina förslag till kommunstyrelsen, för vidare behandling fullmäktige, senast den 30 april 2018.
• Kommunfullmäktige antog i 
november en strategisk plan mot våldsbejakande extremism i Värmdö kommun. Planen syftar till att Värmdö ska vara en plats utan förekomst av våldsbejakande extremism.
• I december förlängdes avtalet mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad om en gemensam överförmyndarnämnd till den 31 december 2022.