Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens verksamhet och ansvarar bland annat för kommunens ekonomi, central förvaltning, utveckling och planering. Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:
• leda och samordna arbetet inom kommunen

• ansvara för kommunens ekonomi, lämna förslag till budget och leda budgetarbetet

• ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag

• genomföra kommunfullmäktiges beslut

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

  En hållbar kommun

 

 

 

Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande.

 

Kommunen bedöms ha en balanserad ekonomi trots det lägre resultatet jämfört 2016. Sammanvägt visar övriga indikatorer efter genomförda aktiviteter och åtgärder att målet är delvis uppfyllt.

Some description

  Inflytande och dialog

 

 

 

Kommuninvånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt efter en mängd aktiviteter. Exempelvis arbetet med kommunens webbportal och kommunens ökade användande av sociala medier som verktyg i kommunikationsarbetet. Av de sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen är det inte alla som har förbättrats.

Some description

  Ledarskap och medarbetarskap

 

  

 

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare.
Frisknärvaron ska öka.

 

Frisknärvaron har ökat något i jämförelse med föregående år och skillnaden mellan könen har minskat. Ett antal aktiviteter har genomförts för att bidra till målet om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som utmärks av goda ledare.

Some description

LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet.

 

Processen har slutförts inom ytterligare en enhet, Mark- och exploateringsenheten, under 2017. Utvärdering av effektmålet rekommenderas inför planeringen av 2018.

Some description

  Resurshushållning

 

 

 

Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninvånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.

 

Kommunens låneskuld ökade under 2017 till följd av omfattande investeringar som bedöms vara till gagn för kommuninvånarna. Utvecklingen behöver dock uppmärksammas då ökande räntekostnader riskerar att skapa undanträngningseffekter av verksamheter.

Some description

Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt 1 år från start till antagande.

 

Genomsnittstiden för antagna detaljplaner under 2017 var 27,7 månader vilket är mer än dubbelt så lång tid som målet om 12 månader. Dock är resultatet en markant förbättring från föregående år då genomsnittstiden var 43 månader.

Some description

 

Ekonomiskt resultat
Drift
Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott om 27,3 mnkr, vilket motsvarar 16,7 procent av nettobudgeten. Budgetöverskottet är för
anlett av att en del av kommunstyrelsens fleråriga projektmedel ej tagits i anspråk samt av högre intäkter än budget. Intäktsöverskottet förklaras av högre exploateringsavgifter samt ersättning för marksanering i Porslinskvarteren.

Some description

Investeringar
Kommunstyrelsens totala investeringar, inklusive Gustavsbergsprojektet för året uppgår till 130,7 mnkr. Årets budget uppgår till 582 mnkr varav 396,3 mnkr avser oförbrukade investeringsmedel från 2016. Kvarvarande investeringsmedel om 478 mnkr vid årets slut kommer främst från pågående investeringar som pågår under flera år.
Bland de större investeringarna under 2017 är en av dem exploateringsprojektet Östra Mörtnäs med infrastruktur som lokalgata, park- och naturmark samt vatten- och avlopp. En annan är Garaget i Porslinskvarteren med plats för totalt ca 530 bilar som beräknas vara färdigställt kvartal fyra 2018. En tredje är iordningställandet av Kattholmen med bryggor och hamnar samt utveckling av tillgängligheten för allmänheten som beräknas vara helt klart kvartal ett 2018.
Årets viktiga händelser och beslut
• Kommunstyrelsen beslutade att Värmdö kommun även fortsatt ska vara del i samverkansöverenskommelsen i Stockholms län samt Håbo kommun för gemensam 
energi- och klimatrådgivning. Det övergripande målet är att bidra till en minskad energianvändning och klimatpåverkan genom information och kunskapsspridning om effektiv energianvändning samt hållbara lösningar avseende energi och transporter för privatpersoner, företag och organisationer.
• I oktober fattade kommunstyrelsen beslut om den framtida Farsta-
vikens skola/Ekedal. De gamla byggnaderna på Ekedalstomten, förutom rektorsvillan, renoveras för att främja en god lär- och undervisningsmiljö. En utredning har tillsatts för att utreda hur 
rektorsvillan ska användas i framtiden.
• Värmdö kommun har under året anslutit sig till en länsgemensam samverkansplan kring ensamkommande barn som försvinner. Målet med överenskommelsen är att myndigheternas och andra aktörers arbete ska bli mer samordnat, proaktivt och effektivt vid misstanke om ett försvinnande.
Värmdö kommun har under 2017 antagit en länsgemensam överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen, som tagits fram av Storstockholm, gäller under 2018 och 2019 som ett tillfälligt avtal för att möta de nya krav som ställs i en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, som anger att 
huvudmännen ska komma överens om centrala frågor i utskrivningsprocessen.
• I enlighet med den nya kommunallag som trätt i kraft den 1 januari 2018 ska kommunstyrelsen ta fram en instruktion för kommundirektören. Instruktionen fastställer hur kommundirektören ska leda förvaltningen samt dennes övriga arbetsuppgifter. Syftet med instruktionen är att tydliggöra 
rollfördelningen mellan kommundirektören och de förtroendevalda.
• Värmdö kommun har åtagit sig att vara lead partner i projektet 
SEASTOP - Modern ports in historic waters. Projektet syftar till att investera cirka 2 mnkr i vardera 21 mindre hamnar vid Öster-
sjön, vara nio i Värmdö. I november fattade kommunstyrelsen beslut om att för Värmdö kommuns del teckna genomförandeavtal mellan hamnoperatörer och partners inom projektet för att tydliggöra ansvar och befogenheter.