Koncern Värmdö kommun

Värmdö kommuns bolag är ordnade i en koncern där Kommunhuset i Värmdö AB utgör moderbolag. I koncernen finns tre aktiva, verksamhetsdrivande dotterbolag (två helägda och ett majoritetsdelägt) samt ett vilande bolag. Tillsammans med kommunens nämnder utgör bolagen kommunkoncernen. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att erbjuda medborgarna service och tjänster som bostäder, hamnanläggningar samt simhall.

Some description

Kommunhuset i 
Värmdö AB
Kommunhuset i Värmdö AB äger och förvaltar aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet. Bolaget ska genom koncernbildningen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och har ägarens uppgift att företräda Värmdö kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens hel- och delägda bolag. Utöver nämnda samordningsuppdrag förvaltar bolaget den likvid (ca 700 mnkr) som bolaget erhöll vid försäljningen år 2015 av 49 procent av aktierna i VärmdöBostäder AB.
Moderbolagets intäkter består uteslutande av ränta som bolaget erhåller för den ovan nämnda försäljningslikviden, vilken i sin helhet är utlånad till kommunens internbank. Bolagets kostnader består huvudsakligen av styrelsearvoden och administration. Moderbolaget uppvisar för 2017 ett resultat på 4,6 mnkr (2016: -0,1 mnkr), efter att ett koncernbidrag om 6,9 mnkr lämnats till dotterbolaget Gustavsbergsbadet AB.
VärmdöBostäder AB
VärmdöBostäder äger och förvaltar hyresbostäder i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Djurö inom Värmdö kommun, samt närbutiker och andra lokaler 
utgörande komplement till bostads-
beståndet. Bolaget svarar för ca 12 procent av antalet helårsbostäder i kommunen. Från och med den 1 december 2015 äger Rikshem Bostäder Holding AB 49 procent 
av aktierna i VärmdöBostäder AB och Kommunhuset i Värmdö AB 51 procent.
Bolagets årsresultat uppgår till 16,9 mnkr (68,4 mnkr). Avvikelsen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av att återföringar av fastighetsnedskrivningar gjordes år 2016. Siffran utgör 100 procent av VärmdöBostäder AB:s redovisade resultat. Detta utifrån rådande redovisningsprinciper och att Kommunhuset i Värmdö AB är majoritetsägare, även om Rikshem de facto äger 49 procent av aktierna i bolaget.Årets investeringar uppgår till 70,1 mnkr (28,3 mnkr). Dessa avser huvudsakligen ROT-renoveringsprojekt i Hästhagenområdet, relining och fönsterbyten i Lugnet, samt successionsrenoveringar av lägenheter.Planarbete inför nybyggnation pågår och har fortskridit längst i Munkmoraområdet, Gustavsberg och Brunns centrum på Ingarö.
Värmdö Hamnar AB
Värmdö Hamnar AB äger, förvaltar och vidareutvecklar fastigheter och hamnanläggningar i Värmdö kommun. Bolaget arrenderar ut mark för parkering, båtuppställning samt gods- och sophantering. Bostäder och lokaler hyrs ut liksom båt- och kajplatser. Bolaget driver godsterminalen i Stavsnäs Vinterhamn, vilken på helårsbasis förser stora delar av Stockholms skärgård med gods.
Årets resultat uppgår till 4,1 mnkr (1,6 mnkr). Skillnaden mot föregående år förklaras dels av att bolaget för 2017 inte lämnat något koncernbidrag (2016: 2,5 mnkr), dels av att bolaget under 2017 gjorde en beskattningsbar reavinst om 3,6 mnkr. Bolagets investeringar uppgår för året till 4,4 mnkr (3,7 mnkr) och avser huvudsakligen nya pontoner till Stavsnäs Vinterhamn, samt kostnader hänförliga till planläggning och tillståndsprövning gällande projektet Stavsnäs Vinterhamn. 
Gustavsbergsbadet AB
Bolaget driver och utvecklar verksamheten i Gustavsbergsbadets bad- och friskvårdsanläggning.
Antalet besökande under året uppgick till knappt 226 000, vilket är en ökning med ca 5 000 jämfört med 2016. Bolaget redovisar efter erhållet 
koncernbidrag om 6,9 mnkr (2016: 
8,1 mnkr)​ ett resultat på -0,5 mnkr 
vilket är i nivå med tidigare års 
resultat.
Gustavsbergs 
Porslinsmuseum AB
Hela bolagets verksamhet överfördes 1 januari 2015 till Värmdö kommun. Bolaget är sedan dess vilande.

Some description