Kultur- och fritidsnämnd

Nämnden är finansieringsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för fritidsgårdar, kulturskola samt för idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet. Nämnden ansvarar också för anläggning, drift och underhåll av anläggningar, idrottsplatser, leder, 
naturstigar, motionsspår samt för kommunala bad och stränder. Nämnden ansvarar därtill för drift av 
Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Ungkulturhuset Gurraberg, Ung i Värmdö/ fritidsgårdar och kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken. 
Nämnden ska stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar. Nämnden ska verka för att bredda utbudet av verksamheter i alternativa driftsformer.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Social hållbarhet ska stärkas genom åtgärder så att fler målgrupper kan skapa och ta del av kultur- och fritidsutbudet.

 

Förutsättningarna för social hållbarhet bedöms ha stärkts genom att åtgärder för att fler målgrupper ska kunna skapa och ta del av kultur- och fritidsutbudet har genomförts. Det har skett genom utökad befintlig verksamhet och ny verksamhet såsom e-sport och besöksprogram för konstnärer.

Some description

Medborgarnas tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud ska öka.

 

Medborgarnas tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud bedöms ha ökat, främst genom att ny infrastruktur i form av anläggningar har tillkommit samt att ny verksamhet har utvecklats. Flertalet av indikatorerna som används för att mäta måluppfyllelsen visar förbättringar.

Some description

 Inflytande och dialog

     

Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.

 

Dialog och samverkan med medborgare och den idéburna sektorn har fortgått och delvis utvecklats. Föreningsdialoger har genomförts. Tematräffar har anordnats i samarbete med föreningar med olika inriktningar, exempelvis fotbollsföreningar och skridskoföreningar. Samarrangemang omfattar löpande verksamhet och vissa arrangemang såsom exempelvis Vi på Värmdö-festivalen.

Some description

Inflytande och dialog med barn och unga ska finnas vid utvecklingen av kommunens kultur- och fritidsutbud. 

 

Inflytande och dialog med barn och unga är i vissa avseenden en del av den faktiska verksamheten inom kultur- och fritidsområdet. Inte minst gäller det ungdomsverksamheten som väsentligen baseras på ungas egna önskemål och idéer. Exempel är moppemeckarverkstad, föreningen Cool Girls samt initiativet Grabbarna på G. 

Some description

 
Ekonomiskt resultat
Drift
Nämnden totalt visar en nettokostnad på 107,4 mnkr och ett överskott på 6,3 mnkr, motsvarande sex procent av nettobudgeten. Överskottet avser främst verksamhet i egen regi där öppnandet av Porslinsfabriken är framskjutet och driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum under sommaren tagits över av Nationalmuseum för att därefter ha varit stängt. Dessa två verksamheter ger ett sammantaget överskott på 4,9 mnkr. Övriga verksamheter inom egen regi visar underskott på 0,9 mnkr, vilket var planerat för Värmdö bibliotek och Gustavsbergs Konsthall som nyttjar tidigare års överskott. Även Ungkulturhuset Gurraberg nyttjar tidigare års överskott, liksom Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten som har fått öka bemanningen under årets sista månader då det varit otryggt i flera ungdomsgrupper. Värmdö kulturskola visar underskott främst till följd av minskat antal elever i den frivilliga undervisningen.
Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott med 2,8 mnkr för kapitalkostnader och projektering av nya anläggningar då flera större investeringar färdigställs senare än planerat. Kostnaderna för egen skötsel av anläggningarna har varit lägre då fokus har legat på att förbereda för kommunens övertagande av driften av kommunägda anläggningar, vilket sker från januari 2018. Driften av Ösby idrottshall återtogs redan vid halvåret 2017.Finansiering av bibliotek har extraordinära kostnader. Bibliotekens utlåningsautomater, som införskaffades år 2010, blev aktiverade som investering först i år, vilket innebär att tidigare års avskrivningar på 0,9 mnkr belastar årets resultat.

Some description

Investeringar
Flera nya anläggningar har tagits i drift under året och upprustning har skett av befintliga. Grisslinge havsbad har fått nya bryggor och beachvolleyplanen har fått nationell tävlingsstandard. Konstgräsplanen vid Ösby stod klar till sommaren. Ridstigar vid Gottholma och Sandön färdigställdes. Ingarö sportfält och Bosses backe i Hemmesta har fått nya vindskydd och toaletter. Belysningen har förbättrats på motionsspåren vid Ekedal och Hemmesta. Ingarö föreningshus med omklädningsrum, kansli- och möteslokal samt cafeteria blev klart under hösten.

Årets viktiga händelser och beslut
• Ingarö föreningshus i Brunn har färdigställts. Byggnaden innehåller 
åtta omklädningsrum, kansli-
lokal för Ingarö IF, cafeteria och en större möteslokal.
• Ett nytt digitalt bokningssystem 
för Värmdö kulturskolas kurs
utbud har implementerats som gör det enklare att anmäla sig till lediga platser.
• Festivalen Vi på Värmdö genomfördes 5-6 juni 2017. Årets festival genomfördes i Gustavsbergs hamn med ett stort antal deltagare och besökare.
• Ösby konstgräsplan har färdigställts och kunde tas i bruk innan sommaren.
• Nya promenadslingor har tillkommit - ”Tre promenader i Gustavs-berg” samt nystart av Hälsans stig.

Some description