Näringslivsnämnd

Näringslivsnämnden fattar beslut i frågor som rör arbetsmarknad, näringsliv, vuxenutbildning och integration. Näringslivsnämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Besöksnäring och turism ska växa i hela Värmdö kommun.

 

Konsumtionsomsättningen inom besöksnäring och turism fortsätter att öka i kommunen, vilket visar att branschen växer. Utmaningar är kompetensförsörjning för arbetsgivare inom besöksnäring och att utveckla Värmdö till en året-runtdestination för turister.

Some description

Utvecklad service till våra företagare, företagarvänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i Svenskt näringslivs ranking.

 

Värmdö når inte målet att placera sig bland de 50 högst rankade kommunerna i Svenskt näringslivs årliga ranking, och har sedan 2016 tappat 19 placeringar. Däremot uppnås goda resultat, över genomsnittet för medverkande kommuner, i Sveriges Kommuner och Landstings årliga mätning av kundnöjdhet.

Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

 

Individers kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov.

 

Även om 100 procent av deltagarna i lärlingsutbildningen gått till arbete bjuder målgruppen arbetssökande på omfattande utmaningar. Personer som trots högkonjunkturen inte fått arbete står av olika orsaker i regel mycket långt ifrån arbetsmarknaden.

Some description

Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.

 

Trenden med en minskande andel godkända betyg tycks ha vänt under andra halvåret 2017, även om målet att 90% av eleverna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska klara godkända betyg inte har uppnåtts.

Some description

 

Ekonomiskt resultat
Drift
Näringslivsnämnden redovisar ett överskott om 8,9 mnkr jämfört med budget. Med anledning av personalvakanser inom näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationsenheten har medel för verksamhetsutveckling inte utnyttjats. Personalkostnaderna har inte heller använts fullt ut. Verksamheten Offentligt skyddad anställning (OSA) har inte haft full beläggning vilket har medfört ett överskott mot budget.
Vuxenutbildning (beställare) 
visar överskott främst beroende på att elever har valt utbildningar med lägre ersättningar som har gjort att enheten inte utnyttjat alla medel för köp av verksamhet.Resultatenheten Komvux redovisar ett positivt resultat främst 
beroende på fler elever inom SFI samt fler elever som har gått kurser inom yrkesprogram vilket ger högre ersättning. Det föreligger en betydande 
skillnad mellan hyresintäkter från boende nyanlända och verklig kostnad, skillnaden har dock täckts av bidrag från Migrationsverket.

Some description


Årets viktiga händelser och beslut
• Näringslivsnämnden antog 
den 15 juni Näringslivsstrategi 
2017-2020 med årlig handlingsplan för Tillväxtavdelningen.
• Näringslivsnämnden antog antog den 15 juni Integrationsstrategi med årlig handlingsplan för Tillväxtavdelningen.
• SFI ingår från och med den 1 januari i auktorisationsmodellen för kommunal vuxen-utbildning och skolpeng för 
SFI har därmed införts.
• Värmdö kommun har tillsammans med Nacka kommun och Arbetsförmedlingen 
Nacka/Värmdö tagit fram en gemensam etableringsprocess för nyanlända, som började gälla 1 april. I december 2017 undertecknade Arbetsförmedlingen Nacka
/Värmdö och Värmdö kommun DUNA-överenskommelsen; en lokal modell på hur vi tillsammans organiserar och bedriver arbete i olika spår för nyanländas 
etablering i arbetslivet. Överenskommelsen inkluderar också vuxenutbildning och det lokala näringslivet.
• Intensifierat samarbete med civilsamhället kring de nyanlända genom bl.a. två arbetsmöten där ett hundratal personer från kommunen och civilsamhället tillsammans har pratat integration samt inspirations- och upplevelseträff i Värmdö Bygdegård med ca 100 
besökare. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har ingåtts med Diversity Partner (”Välkommen till Värmdö”) för bland annat möblering av bostäder, stöd i boende och bostadssökande samt språkstödjande aktiviteter.
• Värmdö kommun har beviljats projektmedel från Länsstyrelsen för utveckling av samverkan mellan kommun, civilsamhälle, näringsliv och nyanlända samt ett särskilt mottagningsprogram för Kvotflyktingar. Projektet startade hösten 2017.
• Arbetsmarknadsgruppen har tillsammans med SFI och Konstmuseet genomfört ett textilprojekt kring textil och konst för nyanlända med svag språkutveckling.
• Komvux Värmdö har under 2017 skapat fyra nya utbildningspaket där målgruppen är nyanlända. Utbildningspaketen är Barnskötare, Trädgårdsanläggare, Cafébiträde samt Vårdbiträde. Start sker under VT 2018.
• Komvux Värmdö beviljades inte någon ny yrkeshögskole
utbildning med kursstart hösten 2017.