Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun en gemensam överförmyndarnämnd.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 Inflytande och dialog

 

 

 

Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service.

 

Under 2017 ökades servicenivån successivt från det att all fast personal var på plats i januari. Ärendebalansen minskade och handläggningstiden blev acceptabel. Flera förbättringar för medborgare genomfördes såsom tre timmars telefontid varje dag under året, möjlighet att boka in personliga besök via e-post och förbättringar på websidan. 

Some description

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens.

 

Då överförmyndarhandläggarna var nyanställda satsades det på kompetensutveckling och omvärldsorientering under året. Beskrivningar av processer och rutiner togs fram. Utbildning hölls för de gode männen för ensamkommande barn och ett utbildningspaket togs fram för nya ställföreträdare för att underlätta deras uppdrag. Rekryteringar av ställföreträdare gjordes för att ha tillräckligt antal som bas vid behov.  

Some description

 Ledarskap och medarbetarskap

 

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Alla överförmyndarhandläggarna anställdes under perioden oktober 2016 till januari 2017. En ny enhetschef tillträdde i september 2016 och har arbetat tillsammans med gruppen med uppbyggnad av rutiner och arbetssätt. Teamet har blivit inarbetat och medarbetarna har den kompetens som krävs för en säker handläggning av överförmyndarärenden.

Some description

 Resurshushållning

 

 

 

Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans.

 

Avvikelsen på intäkterna beror på att kostnaderna för god man avseende ensamkommande ej kan återsökas efter att de har fått PUT/TUT (permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd). Under 2018 kommer antalet ensamkommande barn att minska.

Some description

 

Ekonomiskt resultat
Drift
Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 3,4 mnkr vilken är en avvikelse jämfört mot budget på -0,4 mnkr.
Avvikelsen härrör sig till verksamheten för gode män åt ensamkommande barn och beror på att samtliga kostnader för gode män inte kunnat återsökas efter den 1 juli p.g.a. de nya ersättningsreglerna från Migrationsverket. De nya reglerna innebär att kostnader för god man till ensamkommande barn som fått PUT/TUT (permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd) inte kan åter-
sökas. Dessa motsvarar 25 procent av de totala ärendena.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• Handbok för överförmyndarhandläggning med beskrivning av processer, rutiner och checklistor togs fram. Handläggningen underlättas och blir mera enhetlig mellan handläggarna. Lagregler tillämpas lika för medborgarna vilket är en del i kvalitetssäkringsarbetet.
• Rapport från Länsstyrelsens 
revision 31 januari inkom 19 april 2017. Revisionen avsåg handläggningen 2016. Kritik erhölls för följande: Ingen omprövning av förvaltarskapen år 2016, hanteringen av en anmälan om behov av förvaltare samt handläggningen 
i förmynderskap i samband med ett arvskifte. Orsakerna var personal
omsättning, svårigheter att rekrytera personal och vakanser. Åtgärdsplan togs fram vilken har åtgärdats under 2017.
• På uppdrag av Värmdö kommuns och Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har PwC granskat huruvida överförmyndarnämnden har en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag vad gäller kontinuitet för personal och verksamhet samt sårbarhet. Rapport daterad 27 november 2017 lämnades och yttrande togs upp på överförmyndarnämnden som svar till förtroendevalda revisorer. 
Svaret var att verksamheten har en god intern kontroll, bra kontinuitet och stabil bemanning samt att större sårbarheter inte före-ligger.
• Den årliga enkäten som avser huvudmännens och ställföreträdares bedömning av kvalitet, bemötande och service av verksamheten visar på resultatet att flertalet är nöjda. Redovisning kommer att ske i eget ärende till överförmyndarnämnden.
• Från den 1 juli 2017 är det möjligt för den som fyllt 18 år och är beslutsförmögen att upprätta en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, men inte åtgärder inom hälso- sjuk- eller tandvård. Framtidsfullmakten träder i kraft då fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Statistik
Godmanskap för ensamkommande barn har minskat. Orsakerna är att myndighetsålder har uppnåtts, överflyttning har gjorts till annan kommun, åldersuppskrivning, permanent- eller tillfälligt uppehållstillstånd har erhållits och särskild förordnad vårdnadshavare har tillsatts samt att antalet barn som söker asyl i Sverige har minskat.
Förmyndarskap har minskat på grund av att omyndiga blivit myndiga och nya inte har tillkommit.Antalet nya ärenden har ökat. 
Orsaken är ett utökat behov av ställföreträdarskap under 2017 samt att flera blandade godmanskap/förvaltarskap förordnades under 2016 och 2017.Antalet anmärkningar har minskat på grund av bättre rutiner hos handläggarna och bättre kompetens hos ställföreträdarna.

Some description