Socialnämnd

Nämnden är finansieringsnämnd och ansvarig för kundval samt utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, familjerätt och förebyggande insatser. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings-och kommunalt drivna verksamheter.
Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar  

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen. Utforska möjligheter till nya insatser och former av hemmaplanslösningar.

 

IFO myndigheten har prioriterat förebyggande såväl som behovsbedömda insatser för barn och ungdom samt öppenvård och boende för vuxna. IFO stöd och insatser har rekryterat inom utförarenheten och deltagit i projekt som ”Tillbaka till skolan”.

Some description

 

Andelen hushåll med försörjningsstöd ska successivt minska genom kontinuerlig genomlysning av processerna. 

 

Antalet hushåll med försörjningsstöd har haft en ökning, främst gällande etableringsärenden. Andelen hushåll med försörjningsstöd är dock lägre än hos jämförbara kommuner.

Some description

Andelen beslutade åtgärder och beviljade insatser som ej verkställs inom tre månader ska successivt minska.

 

Under 2017 har socialnämnden haft totalt 21 beslutande insatser som ej verkställts inom tre månader. Det rör främst ärenden gällande kontaktperson och olika typer av ekonomiskt bistånd som inte har betalats ut.

Some description

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra aktörer.

 

Aktiviteter som har påbörjats har upprätthållits och utvecklats. Samverkan har genomförts med bland andra Röda Korset, kyrkan och primärvården.

Some description

 


Ekonomiskt resultat

Drift
Socialnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 207,9 mnkr vilken är en avvikelse jämfört mot budget på -37,0 mnkr.
Nämnden har resultatmässigt kraftigt påverkats av att ersättningarna för ensamkommande barn sänktes fr.o.m 1 juli 2017. Resultatet för enheten var 2016 8 mnkr och för 2017 -10,6 mnkr. Detta motsvarar en 
försämring mellan åren på -18,6 mnkr. Under året har ett stort arbete gjorts med att omförhandla befintliga avtal för köp av placeringar till en lägre kostnad för att anpassa dessa till de nya ersättningarna.Nämnden har även haft högre personalkostnader beroende på stor brist på socionomer inom socialtjänsten i hela landet. Svårigheten att rekrytera har medfört behov av att köpa bemanningstjänster. Kostnaderna för bemanningstjänster uppgick 2017 till 13,9 mnkr (8,8 mnkr 2016). Löneutvecklingen hos socionomer påverkar även kostnaderna i.o.m att lönenivån i dag är högre vid nyanställningar.Samtliga enheter inom nämnden som prognostiserat underskott har haft åtgärdsplaner för att minska sina underskott. De stora åtgärderna har främst gällt rekrytering av ordinarie personal i stället för köp av bemanningstjänster samt olika aktiviteter för att minska kostnaderna för köp av placeringar och försörjningsstöd.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• Projektet “Tillbaka till skolan” i samverkan med Kultur- och utbildningssektorn har bedrivits där pilottester har börjat genomföras för att ta fram en fungerande samverkansmodell.
• MIA-projektet startade under 2017. Projektet bedrivs av samordningsförbundet VärNa där arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och Nacka kommun ingår. MIA erbjuder ett utökat utbud av förrehabiliterande insatser och vänder sig till personer i behov av försörjningsstöd och som står långt ifrån 
arbetsmarknaden.
• Metoden Signs of safety har införts. Den stödjer involvering av brukaren och deras nätverk i utredningsprocessen och i planerade 
insatser.
• På nuvarande HVB-boende för ensamkommande barn/ungdomar 
har en utökning med 13 boendeplatser i anslutande lokaler genom
förts. En omfattande vattenskada i de nya lokalerna medförde en försening.
• En droginformatör har anställts 
med hjälp av statligt bidrag (50 procent) för informationsarbete riktat mot vuxna i barn och ungas 
liv.

Some description