Teknisk nämnd

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs-och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka.

 

Utfallet för 2017 är 128 st nyuppsatta vattenmätare. En vattenmätare kan försörja ett flerbostadshus och innefatta flera abonnenter. Totalt i år har 615 stycken nya kunder anslutits till kommunens VA-nät.

Some description

Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja).

 

Två oljepannor har tagits bort under 2017. Målet är att färdigställa de återstående fem objekten innan 2020. Kommunfullmäktige har beslutat att all uppvärmning med fossila bränslen ska ha fasats ut till 2030.

Some description

 Inflytande och dialog

 

   

Mäta nöjd-kund-index (NKI).

 

En enkät har skickats ut till fastighetsägare på fastlandet. 82 procent är positiva och nöjda med den avfallshantering som kommunen bedriver. Det avser sophämtning, återvinningscentraler samt insamling av grovavfall och farligt avfall.

Some description

 Resurshushållning

 

 

 

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka.

 

Under 2017 har 183 nya kunder tillkommit för enbostadshus och 339 nya kunder som avser flerbostadshus.

Some description

 

Ekonomiskt resultat
Drift
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett 
underskott om -3,2 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror till stor del på reviderad redovisningsprincip för immateriella tillgångar.
Den ändrade redovisningsprincipen berör Kart och GIS och innebär att kostnader som tidigare bokförts som investering (tillgång) numera ska bokföras direkt i driftredovisningen. Vatten och avlopp samt renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten i bokslutet.VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om 13 mnkr för helåret, vilket är 7,1 mnkr bättre än budgeterat. Det beror främst på lägre kapitalkostnader men även lägre kostnader beroende på försenat färdig-
ställande av ombyggnationen av Tele-
grafholmens reningsverk.Renhållning- och slamverksamheten redovisar ett nettoresultat om -2,4 mnkr för helåret, vilket är +1,5 mnkr bättre än budgeterat . Förbättringen beror i huvudsak på att det tillkommit fler kunder. Medel för flytt av återvinningscentralen i Brunn har inte utnyttjats under 2017.

Some description


Investeringar
Tekniska nämndens skattefinansierade del har under 2017 investerat för 171,1 mnkr. Större projekt är gästhamnen på Kattholmen, renovering av Gustavsgården och färdigställande av nytt föreningshus vid Ingarö idrottsplats. Under hösten har det varit uppstart av projekt såsom ny förskola vid Charlottendal, tillbyggnad av Djuröhemmet, renovering av Farstavikens skola/Ekedal samt nytt trygghetsboende på Djurö.

Årets viktiga händelser och beslut
• Under året har arbetet påbörjats med att rensa upp och gallra längs kommunens gång- och cykel-
vägar för att medborgarna ska känna en större trygghet på grund av utökade fria ytor i anslutning till vägarna.
• Det har varit fokus på fastighetsunderhåll under 2017. Under hösten startades ett projekt upp om underhållsinventering som beräknas vara klart våren 2018.
• Med anledning av kommunens avloppsinventering har beställningar av kartor ökat. För att ytterligare anpassa våra produkter har vi utvecklat den ”förenklade nybyggnadskartan” så att den bättre stämmer överens med det innehåll som krävs för att ansöka om 
enskilt avlopp. Vi har sedan den 1 januari i år infört produkten ”karta för enskilt avlopp/strandskydd” som är av enklare format och då till ett lägre pris för kunden. Kartan används även vid ansökan om strandskyddsdispens.
• Kikarn är Värmdö kommuns interna webbkarta. Den har under året helt ersatt det tidigare systemet som kallades ”Solen”. Syftet med Kikarn är att sprida information som på något vis är lägesbunden och kan visas på en karta.

Some description