Utbildningsnämnd

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:
• förskola
• annan pedagogisk verksamhet
• fritidshem
• förskoleklass, grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola

Verksamhet i egen regi består av verksamheterna ovan förutom gymnasiesärskola.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar.

 

Målet mäts av tio indikatorer gällande trygghet och sju gällande arbetet att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling.
Resultaten visar att föräldrar och elever anser att förskolan/skolan är trygg. Överlag är resultaten höga.
Gymnasiernas resultat ligger på samma nivå som genomsnittet i Stockholms län.

Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

 

Elevernas och barnens kunskaper ska öka.

 

Målet mäts med resultaten på totalt 16 indikatorer varav åtta indikatorer från kundundersökningen och åtta indikatorer som visar elevresultat inklusive andel studieavbrott på gymnasiet. Resultaten på indikatorerna varierar från höga till måttliga där sex har ökat, sex har minskat, tre är oförändrade och en indikator är ny och jämförande resultat saknas.

Some description

Eleverna och barnen ska ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare.

 

Målet mäts av 14 indikatorer. Jämfört med föregående år har resultaten sjunkit på nio av indikatorerna och ligger på samma nivå på två. Tre av indikatorerna är nya och saknar resultat för föregående år.

Some description

 

Ekonomiskt resultat
Drift
Utbildningsnämndens nettokostnader 
uppgår till 1 124,4 mnkr och visar överskott mot budget med 13,3 mnkr vilket motsvarar 1,2 procent av årets budget.
Nämndens finansieringsdel visar 
sammanlagt ett överskott om 16,3 mnkr, vilket motsvarar 1,4 procent av budget. Budgetavvikelserna för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.Egen regi verksamhet redovisar ett underskott mot budget på -3,8 mnkr vilket motsvarar 0,4 procent av budget.
  Förskola egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 0,8 mnkr där resultatenheterna 
redovisar ett överskott på 3,5 mnkr och fastighet ett underskott på - 2,7 mnkr. Resultatenheternas överskott beror främst på att personalkostnaderna blivit lägre än budget. Stats-bidragsintäkterna har blivit högre än budget, vilket framför allt beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen.Grundskola i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett underskott på -10,2 mnkr, fastighet ett överskott på 6,1 mnkr och övrig verksamhet ett överskott på 0,1 mnkr. Resultatenheternas underskott beror framför allt på att personalkostnadernas andel av 
intäkterna är högre än i budget. Verksamhetens intäkter i utfallet är högre än budget, vilket avser både skolpeng och statsbidrag. Statsbidragen var lågt budgeterade då dessa till viss del bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Verksamhetens kostnader är högre än budget och det gäller framför allt personalkostnaderna.Gymnasium egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -2 mnkr där Värmdö gymnasium redovisar ett underskott på -2,1 mnkr och Gustavsbergs gymnasium ett överskott på 0,1 mnkr.Utbildningssektorn centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 1 mnkr.Politisk ledning redovisar ett 
underskott på -0,2 mnkr.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• Skolinspektionen godkände i april 2017 Värmdö kommuns redovisning av åtgärder efter den regelbundna tillsyn som genomfördes 2015. Åtgärderna har framför allt fokuserat på det systematiska kvalitetsarbetet i samtliga verksamhetsformer. Utbildningsnämnden har under 2017 tagit del av redovisning över såväl läsåret 2015/16 som 2016/17. Samtliga kommunala skolor arbetar nu systematiskt med redovisningar i ett digitalt system.
• I oktober 2017 deltog förtroendevalda politiker som representanter från central förvaltning, rektorer och förskolechefer i en workshop om systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med workshopen var att klargöra hur verksamheter, förvaltning och utbildningsnämnd bäst kan stödja varandra inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till samsyn.
• Förtroendevalda i utbildningsnämnden har under våren genomfört ett antal verksamhetsbesök i de kommunala förskolorna och skolorna under temat digitalisering i förskola till gymnasium samt modersmålsstöd för förskola och förskoleklass.
• En kapacitetsutredning har 
genomförts utifrån byggnadsmässig kapacitet, pedagogiska och organisatoriska förutsättningar i befintliga lokaler, standard och underhåll, utomhusmiljö, tillgänglighet och trygghet/säkerhet samt förskolorna/skolornas 
användningsområde.
• Utbildningsnämnden har hemställt hos tekniska nämnden om nybyggnation av förskola i Charlottendal för cirka 160 barn. Ett arbete är påbörjat för att verkställa kommunstyrelsens beslut som innebär att de gamla byggnaderna på Ekedal, förutom rektorsvilla, renoveras på ett yteffektivt sätt som främjar en god lär- och undervisningsmiljö.
• Under våren 2017 har Värmdö kommun tillsammans med sex andra kommuner startat det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet (FoU) om inkluderande lärmiljöer i samarbete med iFous och Högskolan i Borås. Programmet syftar till att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer.
• På uppdrag av utbildningsnämnden genomfördes en ungdoms-
dialog med elever i högstadiet med temat trygghet i skolan. I november genomfördes Ungdomsting. Medverkande vid dialogen var utbildningsnämndens ordförande, ledamöter från utbildningsnämnden och trettioåtta elevrepresentanter från Värmdös kommunala skolor. Syftet med dialogen var att tillsammans med eleverna fördjupa sig i resultaten från VÅGA VISA-enkäten.
• Under 2017 har Värmdö kommun fått statsbidrag för olika åtgärder inom ramen för regeringens satsningar. Dessa rör bland annat fortbildning inom 
olika yrkesgrupper, lovskola, läxläsning samt pedagogisk utveckling. Vidare har Värmdö kommun fått statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek samt pedagogisk omsorg under kvällar, nätter och helger.

Förskola
• Thorén framtid AB öppnade en förskola i Gustavsbergs porslinskvarter i januari. Förskolan Kulskolan övertogs av Pysslingen förskolor och skolor AB i januari.

Grundskola
• I oktober 2017 beviljade Skolverket en utökning av försöksverksamheten med fjärrundervisning vid Värmdö skärgårdsskola (innevarande läsår). Utökningen omfattar samhällsorienterande ämnen.
• I slutet av 2017 beslutade riks-
dagen att förskoleklassen blir obligatorisk från och med läsåret 2018/19, vilket innebär att skolplikten träder ikraft ett år tidigare

Gymnasium
• Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning om yrkesprogrammens ändamålsenlighet där Gustavsbergs gymnasium var en av flera granskade skolor. Skolinspektionen bedömde utifrån granskningen att examensmålen är styrande för hur undervisningen planeras och genomförs och att det finns etablerade rutiner och arbetssätt samt uppföljning. Arbetet med att skapa bättre förutsättningar behöver ytterligare förbättras.

Statistik
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg har ökat med 87 barn jämfört med föregående år och uppgår till 2 607. 70 procent av barnen har gått i Värmdös kommunala verksamhet och 30 procent i fristående verksamhet eller kommunal förskola i annan kommun. Andelen barn i Värmdös kommunala verksamhet har minskat med 4 procentenheter jämfört med förra året.
Antal grundskoleelever fortsätter att öka och uppgår till 6 235. Det är en ökning med 93 elever jämfört med förra året. Under 2017 har 73 procent av grundskoleeleverna gått i Värmdös kommunala skolor, 25 procent i friskolor och 2 procent i kommunal skola i annan kommun. Andelen elever i Värmdös kommunala skolor har minskat med 1 procentenhet jämfört med förra året.Antal gymnasieelever från Värmdö kommun har ökat med 26 elever och uppgår till 1 635. Av dessa går 16 procent i någon av Värmdös kommunala gymnasieskolor. Andelen är oförändrad jämfört med förra året.

Some description