Vård- och omsorgsnämnd

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för vård och omsorg för personer med funktionshinder och äldreomsorg. Dessutom ingår att bevaka att de vårdgivare som finns inom Värmdö kommuns produktion planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så att kravet på god vård och hälsa upprätthålls.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Den enskilde och anhöriga ska ges ett gott och professionellt bemötande.

 

Bemötandet uppnår inte målvärdet fullt ut för alla verksamheter.

Some description

Insatser ska ges med hög personalkontinuitet.

 

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten har minskat och ligger under önskad nivå. 

Some description

Insatser ska ges på sådant sätt att den enskildes delaktighet främjas och att den egna förmågan utvecklas eller tillvaratas.

 

Även om enskilda verksamheter når sina mål bedöms indikatorerna för verksamheten sammantaget inte nå målvärdet.

Some description

 

Omsorgen och vården ska präglas av hög kvalitet.

 

Målvärdet för indikatorn upplevd nöjdhet nås inte av alla enheter. Målvärdet för kompetens och kvalitet ligger på 100 procent och nås inte av de flesta verksamheterna.

Some description

Insatser ska följas upp.

 

Målet bedöms uppfyllt för biståndsavdelningen men ett par verksamheter saknar mätvärden och ytterligare ett par ligger strax under målvärdet. 

Some description

Den enskilde ska ha kännedom om och tillgång till förebyggande insatser.

 

Samtliga personer över 77 år får ett besök och information av kommunens uppsökare. En Seniorlots och en LSS lots är inrättad. Information om förebyggande arbete ges via hembesök, broschyrer, hemsida samt vid personliga möten. Kommunen erbjuden en rad förbyggande insatser. Målvärdet innebar att redovisa för insatser samt antal brukare som deltar i insatserna.

Some description

 

 

Ekonomiskt resultat
Drift
Vård-och omsorgsnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 458,1 mnkr vilken är en avvikelse jämfört mot budget på -19,0 mnkr. Merparten av underskottet står Vård- och omsorgsav-delningen (utförare egen regi) för med -21,7 mnkr. Nämndens finansieringsdel (Biståndsavdelningen) redovisar ett överskott på 3 mnkr.
Verksamheter i egen regi med det största underskottet är hemtjänsten och särskilt boende. Den främsta orsaken till avvikelsen i dessa verksamheter är höga personalkostnader som avviker med -20 procent mot budget.  Biståndsavdelningens resultat består av ett underskott på bistånd SoL med -3,3 mnkr och ett över-skott på Bistånd LSS med 6,3 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för beställd hemtjänst. Inom LSS har det funnits medel för fritid, arbete och praktik. Dessa medel har inte använts i sin helhet i pers-pektivet av nämndens stora prognosticerade underskott.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• På Slottsovalens äldreboende har 21 platser omvandlats från somatiska till demensplatser. Detta har gjorts inom ramen för den ramhöjning som gjordes i budget 2017. Utöver detta har de boende som har brukare med demens och som bor på somatiska platser ersatts för demensplats.
• Renoveringen av Gustavsgården har genomförts och avslutats och samtliga brukare har flyttat tillbaka till sitt ordinarie boende. För Gustavsgården har året varit händelserikt annars också; ombyggnation av C-huset, ny chef, rekrytering av Silviasyster och en undersköterska med specialistkunskap inom demenssjukdomar, problem med patientsäkerheten, viss omorganisering och intensivt arbete för att förbättra kvaliteten och ekonomin
• En ny tjänst, seniorlots/demenssjuksköterska har tillsatts.
• Pensionärsråd har skett vid sex tillfällen under året.
• Funktionshinderrådet har haft sammanträden vid fyra tillfällen. Därutöver har samverkan skett enligt LSS mellan sektorns tjänstemän och intresseorganisationerna. En särskild satsning på fritid och praktik har gjorts under året.
• LSS-hälsan har höjt kvalitén för hälso- och sjukvården inom särskilda boenden enligt LSS.
• Hemtjänsten har under flera år dragits med stora underskott. En ny hemtjänstorganisation startade 
i januari 2017 och arbetet med den pågick till april månad. Nyckel-fria lås är installerade och provperiod genomfördes under våren.

Some description