Värmdö kommuns organisation 2017

Politisk organisation
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och består av 51 ledamöter, som väljs av värmdö-borna vart fjärde år. Fullmäktige
fattar beslut om frågor av stor betydelse för kommunen, som exempelvis skattesats och nivå på taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar även om den politiska organisationen och väljer ledamöter och ersättare till nämnderna och kommunstyrelsen.
Den nuvarande politiska organisationen trädde i kraft den 1 januari 2015. Då inrättades en organisation med, utöver kommunstyrelsen, nio nämnder enligt skissen på nästa sida.

Some description

Förvaltningsorganisation
Kommunens medarbetare är samlade i en förvaltning, med kommundirektören som högsta tjänsteman. Förvaltningen har i uppgift att stödja de politiska nämnder som de är kopplade till och verkställa de beslut som politikerna har fattat.
Värmdö kommuns förvaltning är indelad i fem sektorer. Tre av dessa är sektorer som omfattar kommunens kärnverksamheter:• Kultur- och utbildningssektorn
• Omsorgs- och välfärdssektorn
• Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn
Vidare finns en plan- och exploa-teringsavdelning placerad direkt under kommundirektören.Förvaltningen har även två sektorer som har i uppdrag att stötta de andra sektorerna och säkerställa en samordning inom hela förvaltningen:• Ekonomi och uppföljningssektorn
• Sektorn för administration, ledning och service

Some description