Värmdö kommuns styrsystem

Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats. Visionen är kommunens övergripande styrdokument som utgör grunden för kommunens styrmodell och ska bidra till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt.

Utifrån Vision 2030 bestämmer kommunfullmäktige vid början av varje mandatperiod ett antal inriktningsmål. Varje nämnd fastställer utifrån inriktningsmålen sedan årligen effektmål, som ska bidra till att inriktningsmålen kan uppfyllas vid mandatperiodens slut. Till nämndernas effektmål sätter förvaltningsorganisationen indikatorer, för att kontinuerligt kunna mäta måluppfyllelsen.

Budgetprocess
Genom budgetprocessen ska mål och medel kopplas samman inom respektive verksamhetsområde. Därför är arbetet med mål och budget en 
central del i styrningen av kommunens verksamhet och planeringen av arbetsåret.
Budgetprocessen startar under våren när kommundirektören lämnar 
ett underlag till budget för nästkommande år till politikerna. Efter politisk beredning av budgetunderlaget fattar kommunfullmäktige under hösten beslut om rambudgeten för nästkommande år, med bland annat skattesats och nivå på avgifter och taxor.

Some description

Internkontroll
En kommun omfattar många olika verksamheter och processer som ställer krav på kvalificerad styrning och god uppföljning. En del i detta är 
internkontroll, som handlar om att säkerställa att det som ska genomföras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
Syftet med internkontrollen är att Värmdö kommun ska ha en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god internkontroll ska bidra till att verksamheten i kommunen bedrivs effektivt och säkert för medborgarnas bästa. I Värmdö kommun ska varje nämnd årligen upprätta en riskbaserad internkontrollplan inom sitt verksam-hetsområde. Om några risker identi-
fieras i en verksamhet, ska förslag till åtgärder tas fram och följas upp. 
Uppföljning av planen ska ske av respektive nämnd samt av kommun-
styrelsen, som har en samordnande 
roll för samtliga verksamheter.
Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats
Kommunfullmäktige antog 2009 en vision för hur kommunen ska se ut år 2030 – Vision Värmdö 2030. Visionen är utgångspunkten för den långsiktiga verksamhetsplaneringen och styrningen i kommunen. Visionen utgår från fem teman:
• Vi möter framtiden
• Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle
• Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
• Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv
• Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen

Some descriptionVärmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar.
I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan människor. Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika människor – yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda. Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass. Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld.

 

Politisk inriktning för mandatperioden

Kommunfullmäktige har vid inledningen av mandatperioden antagit följande sex inriktningsmål:
• En hållbar kommun

• Inflytande och dialog
• Omsorg och trygghet
• Livslångt lärande för livet och arbetslivet
• Ledarskap och medarbetarskap
• Resurshushållning

Some description

Till inriktningsmålen sätter sedan kommunstyrelsen och nämnderna årligen effektmål, som ska bidra till att inriktningsmålen kan uppnås. Måluppfyllelsen bedöms som helt uppfylld, delvis uppfylld eller inte uppfylld. Detta baseras såväl på en kvalitativ uppföljning av genomförda åtgärder och aktiviteter som på en bedömning av nyckeltal och indikatorer för respektive effektmål. Bedömningen av måluppfyllelse har genomförts av respektive nämnd.
Uppföljningen av inriktningsmålen utgörs av en sammanställning av bedömd måluppfyllelse för sammanlagt 40 effektmål från kommunstyrelsen och nämnderna. Valnämnden har inte antagit några effektmål för 2017 och omfattas därmed inte av uppföljningen. Den sammantagna bedömningen visar att 22 av 40 effektmål bedöms vara uppfyllda per helåret 2017. 14 mål bedöms vara delvis uppfyllda och fyra mål inte uppfyllda.Siffrorna i cirkeldiagrammen nedan visar måluppfyllelsen för det totala antalet effektmål för respektive inriktningsmål. Gröna och gula fält signalerar att kommunen antingen helt uppnått 2017 års målsättning alternativt att utvecklingen gått i önskvärd riktning, men inte nått hela vägen fram till en fullständig måluppfyllelse. Röda fält i diagrammen visar att målet inte har uppnåtts.Flera av nämnderna och kommunstyrelsen har valt att anta effektmål som sträcker sig över hela mandatperioden vilken nu börjar gå mot sitt slut. Det innebär att de är mer långsiktiga och därmed behöver inte alla nås redan 2017. Mål som sträcker sig över hela mandatperioden, och som är delvis uppnått, är för sådana ett bra resultat. Det visar på en positiv utveckling som kommer leda till att målet i slutet av mandatperioden kan komma att bli uppfyllt. I vissa fall har nämnden skapat interna delmål för denna typ av mål. I det fallet bedöms målet vara helt uppfyllt om delmålet uppnåtts för respektive år.

Some description

En hållbar kommun

Some descriptionVi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt. Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

Till inriktningsmålet En hållbar kommun finns 12 effektmål kopplade. Per helåret 2017 bedöms sju effektmål vara uppfyllda och fyra effektmål delvis uppfyllda. Ett effektmål bedöms inte vara uppfyllt. Detta effektmål avser socialnämnden som har som målsättning att andelen beslutade åtgärder och beviljade insatser som inte verkställts inom tre 
månader successivt ska minska.Kommunens ekonomi är balanserad i bemärkelsen att årsresultatet uppgår till ett överskott om +2,8 procent, överskottsmålet om +1 procent är därmed uppnått med marginal. Samtidigt kan noteras att resultatet har sjunkit markant jämfört med år 2016.Värmdö kommun har låg arbetslöshet och en stark befolkningstillväxt men samtidigt har kommunens ekonomi försämrats. Den ökande befolkningstillväxten avspeglas i en stigande efterfrågan på kommunal service samt boende. Detta resulterar i ett allt större investeringsbehov både på kort och något längre sikt. Kommunen kan nå överskottsmålet även på längre sikt men det räcker inte till att finansiera investeringsbehovet.Detta gör att inriktningsmålet En hållbar kommun sammantaget 
bedöms vara delvis uppfyllt för 2017.

Inflytande och dialog

Some descriptionDemokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.
Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.
Till inriktningsmålet Inflytande och dialog finns åtta effektmål från nämnderna och kommunstyrelsen. Av dessa bedöms sju vara uppfyllda och ett mål delvis uppfyllt. Detta mål avser kommunstyrelsens effektmål om medborgarnas förtroende för den offentliga servicen samt utfall på NKI-index avseende tillgänglighet, telefoni och e-post.
Kommunen arbetar aktivt med att på olika sätt öka medborgarnas demokratiska deltagande samt möjlighet till inflytande och dialog. De senaste åren har kommunen haft en positiv trend då medborgarna har bedömt att deras möjligheter till inflytande och delaktighet i beslutsfattandet har ökat. Fler medborgare har utnyttjat möjligheten att lämna e-förslag och delta i medborgar-
dialog, men också att utöva sitt inflyttande genom flera kommunikations-
kanaler. Tillgängligheten avseende telefoni har ökat totalt sett och kommunen är bland de bästa deltagande kommunerna avseende bemötande. Dock har svarstiden blivit längre. Tillgängligheten för e-post har ökat med tolv procentenheter jämfört med 2016.Dialog och samverkan med medborgare och den idéburna sektorn har fortgått och delvis utvecklats, inte minst gäller det ungdomsverksamheten som väsentligen baseras på ungas egna önskemål och idéer. Exempel är moppemeckarverkstad, föreningen Cool Girls samt initiativet Grabbarna på G. Föreningsdialoger har genomförts. Tematräffar har anordnats i samarbete med föreningar med olika inriktningar, exempelvis fotbollsföreningar och skridskoföreningar. Samarrangemang omfattar löpande verksamhet och vissa arrangemang såsom exempelvis Vi på Värmdöfestivalen.Detta gör att inriktningsmålet sammantaget bedöms vara delvis uppfyllt för 2017.

Omsorg och trygghet

Some descriptionI Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.
Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önske
mål.Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.
Till inriktningsmålet Omsorg och trygghet finns nio effektmål. Av dessa bedöms tre vara uppfyllda, fem delvis uppfyllda samt ett effektmål inte uppfyllt. Detta mål avser vård- och omsorgsnämndens effektmål om att insatser ska ges så att den enskildes delaktighet främjas och den egna förmågan utvecklas och tillvaratas. Detta eftersom andelen genomförandeplaner som inkommit ska öka för att säkerställa den enskildes delaktighet. De indikatorer som har satts till effektmålet har i ett fall antingen inte uppnått målvärdet eller inte kunnat mätas.
Under året har workshops och seminarier genomförts för att 
stärka kommunens generella beredskap. Fokus har legat på områdena 
vatten och avlopp samt kommunens psykologiska- och socialomhändertagande vid kris (POSOM). Efter de vattenhändelser som har inträffat i kommunen finns nu en förbättrad rutin och beslutsstöd för de som 
arbetar med vatten och avlopp inom kommunen. Under hösten inleddes ett mer övergripande arbete med att revidera kommunledningens krisplanering. Syftet är att skapa en generell struktur för samtliga verksamheters krisplanering och beredskap för att underlätta sektorsövergripande samarbete och möta de behov av överenstämmelse med såväl regional som nationell organisation och funktion.Detta gör att inriktningsmålet sammantaget bedöms vara delvis uppfyllt per helåret 2017.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Some descriptionAlla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.
Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.
Till inriktningsmålet Livslångt lärande för livet och arbetslivet finns fyra effektmål från näringslivsnämnden och utbildningsnämnden. Tre av dessa bedöms vara delvis uppfyllda och ett uppfyllt.
Värmdö kommun har en hög andel förvärvsarbetande i befolkningen. Många kommuninvånare är även företagare; andelen nystartade företag per 1 000 invånare uppgår i Värmdö till 7,6 för 2017. Detta 
placerar Värmdö på plats 24 bland landets kommuner vilket är något lägre än förra mätningen. Däremot har företagsklimatet förbättrats med 10 indexenheter jämfört med förra mätningen och det ligger numera runt genomsnittet för riket, enligt servicemätningen Löpande Insikt som 
genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med bl.a. Stockholm Business Alliance (SBA).Detta gör att inriktningsmålet sammantaget bedöms vara delvis uppfyllt per helåret 2017.

Ledarskap och medarbetarskap

Some descriptionMedborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenten är grunden för vårt uppdrag.
Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.
Till inriktningsmålet om Ledarskap och medarbetarskap finns tre effektmål från kommunstyrelsen respektive överförmyndarnämnden knutna, vilka samtliga bedöms vara uppfyllda.
Kommunstyrelsen avsatte 2017 resurser för ökad frisknärvaro. Satsningar har skett inom kultur- och utbildningssektorn samt omsorgs- och välfärdssektorn. Under våren har satsningar på rehabilitering genomförts med fokus på att hitta metoder att arbeta förebyggande och därmed minska den befintliga sjukfrånvaron. Ett flertal riktade utbildningar med fokus på arbetsmiljöförbättringar har genomförts samtidigt som ett webbaserat verktyg för arbetsmiljöuppföljning har utvecklats. De fokuserade insatserna har samvarierat med en ökad frisknärvaro under året med 0,8 procentenheter från 91,3 procent per december 2016 till 92,1 procent per december 2017.Inriktningsmålet bedöms vara uppfyllt per helåret 2017.

Resurshushållning

Some descriptionPolitiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.
Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalité i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.
Till inriktningsmålet om resurshushållning finns fyra effektmål. Ett mål bedöms vara uppfyllt och ett mål delvis uppfyllt. Två av målen bedöms inte vara uppfyllda, ett avseende 
detaljplanering (komunstyrelsen) samt 
ett avseende ökad andel bruna tunnor för matavfall (tekniska nämnden).
Värmdö kommuns låneskuld har ökat under 2017. Ökningen hänger samman i första hand med omfattande investeringar, som i allt väsentligt får anses gagna kommuninvånarna. Det finns dock anledning att vara uppmärksam på utvecklingen på längre sikt, en stadigt ökande 
låneskuld kan leda till räntekostnader 
som får undanträngningseffekter av verksamheter.Ett effektmål inom kommunstyrelsen om en genomsnittstid för antagande av detaljplaner på ett år har inte uppfyllts. Genomsnittstiden för antagna detaljplaner under 2017 var 27,7 månader. Detta är dock en markant förbättring från föregående år då genomsnittstiden var 43 månader.Detta gör att målet sammantaget bedöms vara delvis uppfyllt för 2017.