Balansräkning

Tkr

Not

 

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

TILLGÅNGAR

           

Anläggningstillgångar

           

Immateriella anläggningstillgångar

 11

 

8 460

12 475

8 509

12 540

Mark, fastigheter och anläggningar

 12

 

2 707 958

2 541 164

3 270 752

3 104 389

Övervärde på fastigheter

 13

 

5 938

6 238

Maskiner och inventarier

 14

 

49 220

45 883

58 158

55 934

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda
av kommunen

 15

 

9 852

1 049

9 852

1 049

Pågående nyanläggningar

 16

 

815 623

550 935

854 147

567 439

Finansiella anläggningstillgångar

 17

 

260 298

257 782

56 156

47 058

Summa anläggningstillgångar

   

3 851 411

3 409 288

4 263 512

3 794 647

             

Omsättningstillgångar

           

Lager och exploateringsfastigheter

 18

 

118 682

118 847

156 943

157 063

Övriga kortfristiga fordringar

 19

 

329 145

311 644

327 092

304 847

Kassa och bank

   

86 288

82 383

149 589

136 747

Summa omsättningstillgångar

   

534 115

512 874

633 624

598 657

Summa tillgångar

   

4 385 526

3 922 162

4 897 136

4 393 304

             

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

           

Eget kapital

           

Eget kapital

 20

 

1 169 389

1 012 214

2 000 962

1 803 834

Årets resultat

 20

 

63 848

157 175

77 685

197 128

Summa eget kapital

   

1 233 237

1 169 389

2 078 647

2 000 962

             

Avsättningar

           

Avsättningar för pensioner

 21

 

248 991

233 063

248 991

233 063

Avsättning för uppskjuten skatt

   

14 909

13 010

Summa avsättningar

   

248 991

233 063

263 900

246 073

             

Skulder

           

Långfristiga skulder

 22

 

2 410 290

2 055 605

2 019 543

1 641 906

Kortfristiga skulder

 23

 

493 008

464 105

535 046

504 363

Summa skulder

   

2 903 298

2 519 710

2 554 589

2 146 269

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

   

4 385 526

3 922 162

4 897 136

4 393 304

             

STÄLLDA SÄKERHETER

           

Fastighetsinteckningar

   

Inga

Inga

255 409

166 463

Medfinansirering ombyggnad Slussen

   

83 000

83 000

83 000

83 000

             

ANSVARSFÖRBINDELSER

           

Borgensengagemang

 24

 

147 608

282 931

30 698

31 036

             

Pensionsförpliktelser

 25

 

524 007

533 823

524 007

533 823