Betalningsflödesrapport

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Den löpande verksamheten

       

Årets resultat

63 848

157 175

77 685

197 128

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

       

Avskrivningar

109 666

95 830

129 003

81 000

Minskning / Ökning av avsättningar

15 928

14 331

15 928

14 331

Minskning / Ökning av uppskjuten skatt

1 899

6 680

Effekt av avskrivning på uthyrd exploateringsfastighet

-111

-111

-118

-118

Effekt av nedskrivning av anläggningstillgångar

19

-547

19

-433

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

189 350

266 678

224 416

298 588

 

 

 

 

 

Förändring i rörelsekapital

       

Förändring av fordringar

-17 500

-51 647

-22 245

-54 724

Förändring av lager och exploateringsfastigheter

165

-12 998

120

-13 171

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-17 335

-64 645

-22 125

-67 895

 

Investeringsverksamheten

       

Förvärv immateriella och materiella
anläggningstillgångar

-549 766

-380 260

-590 500

-398 761

Försäljningsinkomster och bidrag materiella
anläggningstillgångar

585

27 858

1 829

29 390

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-549 181

-352 402

-588 671

-369 371

 

Finansieringsverksamheten

       

Förändring av finansiella tillgångar

7 087

7 806

525

5 121

Förändring av nettolåneskuld

383 587

71 808

408 320

-631 719

Nettoinvestering i aktier och andelar

-9 603

-9 623

40

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

381 071

79 614

399 222

-626 558

 

 

 

 

 

Total kassaflöde

3 905

-70 755

12 842

-765 236

Likvida medel vid årets början

82 383

153 138

136 747

901 983

Likvida medel vid årets slut

86 288

82 383

149 589

136 747

Förändring i kassa enligt BR

3 905

-70 755

12 842

-765 236