Kommunen Driftsredovisning

Nämnd/styrelse

Intäkter

Kostnader

Netto

Tkr

Redovisning

Avvikelse
mot budget

Redovisning

Avvikelse
mot budget

Redovisning

Avvikelse
mot budget

Kommunfullmäktige

6 944

120

6 944

120

Överförmyndarnämnd

-2 702

-609

6 092

255

3 391

-355

Kommunstyrelse

-116 183

14 238

252 535

13 038

136 352

27 276

Utbildningssnämnd

-1 040 596

15 202

2 164 949

-1 894

1 124 353

13 308

Vård- och omsorgsnämnd

-337 564

-28 302

795 711

9 302

458 147

-19 000

Kultur- och fritidsnämnd

-58 812

1 865

166 146

4 456

107 334

6 320

Socialnämnd

-151 347

-10 947

359 257

-26 054

207 910

-37 001

Näringslivsnämnd

-48 506

6 515

81 342

2 402

32 836

8 917

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

-34 078

2 224

40 099

-707

6 021

1 517

Teknisk nämnd, skattefinansierad

-253 200

22 448

295 820

-25 696

42 620

-3 248

VA, taxefinansierad

-105 472

-4 852

105 472

-1 077

0

-5 929

Renhållning, taxefinansierad

-73 819

3 234

73 819

724

0

3 958

Summa nämnder/styrelser
inkl VA och Renhållning


-2 222 278


21 015


4 348 185


-25 131


2 125 907


-4 116

Finansiering

-2 323 630

12 578

133 874

28 207

-2 189 756

40 785

TOTALT

-4 545 908

33 593

4 482 059

3 076

-63 849

36 669