Kommunen Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse
Tkr

Netto

Årets budget
(inkl överföringav oförbrukadebudgetmedel)

Resterande
budgetmedel

Kommunstyrelse

130 678

581 992

478 005

Utbildningsnämnd

12 040

22 462

10 422

Vård- och omsorgsnämnd

1 812

0

-1 812

Kultur- och fritidsnämnd

11 009

55 578

44 569

Socialnämnd

0

0

0

Näringslivsnämnd

0

0

0

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

0

0

0

Teknisk nämnd, skattefinansierad

171 107

405 129

234 022

Teknisk nämnd, VA

221 242

350 992

129 750

Teknisk nämnd, RH

2 126

13 195

11 069

Summa investeringar

550 014

1 429 348

906 025