Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisning

2 222 278

2 172 781

883 915

855 813

Avgår:

        

Interna förvaltningsersättningar

-1 456 405

-1 429 219

Verksamhetens externa intäkter

765 873

743 562

883 915

855 813

vilka består av:

         

   Försäljningsmedel

12 886

14 878

16 494

18 335

   Taxor och avgifter

279 676

256 249

290 479

263 100

   Hyror & arrenden

81 645

72 364

166 053

157 442

   Bidrag

250 427

267 651

265 845

285 166

   Försäljning av verksamheter

140 948

132 222

141 172

131 572

   Försäljning av anläggningstillgångar

291

193

3 872

193

   Finansiella intäkter

5

5

           

Tillkommer finansförvaltningens poster:

Statsbidrag maxtaxan

13 262

15 128

Statsbidrag kvalitetssäkring

2 510

2 583

Övriga intäkter

511

478

7 924

12 605

Finansiella intäkter

291

296

291

294

Verksamhetens externa intäkter

782 447

762 047

892 130

868 712

 

Till Noter – Kommun och koncern