Not 10 Kommunallagens balanskrav

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Årets resultat enligt resultaträkningen           

63 848

157 175

- avgår realisationsvinster

-8 051

-30 706

Justerat resultat

55 797

126 469

 

Till Noter – Kommun och koncern