Not 11 Immateriella tillgångar

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

 

     

Ingående värde

7 739

8 940

7 804

9 021

Överföring från pågående nyanläggningar

36

2 668

36

2 668

Årets utrangering

-3 172

 –

-3 172

 –

Avskrivningar

-2 353

-3 869

-2 369

-3 885

Bokfört värde förvärvade immateriella
anläggningstillgångar

2 250

7 739

2 299

7 804

         

Ledningsrätter

       

Ingående värde

4 736

3 111

4 736

3 111

Årets investering

1 474

1 625

1 474

1 625

Omrubricering

658

Rättning av fel

0

Bokfört värde förvärvade immateriella tillgångar

6 210

4 736

6 210

4 736

BOKFÖRT VÄRDE TOTALT IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

8 460

12 475

8 509

12 540

         

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

       

Förvärvade immateriella tillgångar

       

Kommunövergripande system

       

Anskaffningsvärde

22 575

22 575

22 575

22 575

Ackumulerade avskrivningar

-20 747

-19 126

-20 747

-19 126

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört värde

1 828

3 449

0

3 449

Avskrivningstid

4-10 år

4-10 år

4-10 år

4-10 år

Verksamhetsstödjande system

       

Anskaffningsvärde

6 818

6 782

6883

6 863

Ackumulerade avskrivningar

-6 583

-6 240

-6599

-6 256

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört värde

235

542

284

607

Avskrivningstid

3-10 år

3-10 år

3-10 år

3-10 år

         

Kartsystem

       

Anskaffningsvärde

4 388

10 348

4 388

10 348

Ackumulerade avskrivningar

-4 202

-6 600

-4 202

-6 600

Ackumulerade nedskrivningar

       

Bokfört värde

186

3 748

186

3 748

Avskrivningstid

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

         

Ledningsrätter

       

Anskaffningsvärde

6 210

4 736

6 210

4 736

Ackumulerade nedskrivningar

       

Bokfört värde

6 210

4 736

6 210

4 736

Ej avskrivningsbar tillgång
Linjär avskrivning tillämpas för förvärvade immateriella tillgångar.
Ledningsrätter bedömts inte minska i värde och avskrivs ej.

Till Noter – Kommun och koncern