Not 12 Mark, fastigheter och anläggningar

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ingående värde

2 541 164

2 499 605

3 104 389

3 034 538

Överföring från pågående nyanläggningar

247 669

121 039

256 541

127 876

Årets inköp av fastigheter

6 739

22 818

15 964

27 570

Årets avskrivning

-79 265

-74 079

-96 621

-89 195

Omrubricering

546

546

Årets utrangering

-8 213

-907

-8 213

-2 323

Årets reavinst

 

24 356

24 356

Årets försäljningsinkomster

-136

-52 214

-1 308

-52 214

Årets återföring av nedskrivning

33 235

Bokfört värde

2 707 958

2 541 164

3 270 752

3 104 389

         

Mark, fastigheter och anläggningar

       

Anskaffningsvärde

3 374 009

3 133 581

4 132 272

3 859 289

Ackumulerade avskrivningar

-666 051

-592 417

-858 421

-751 801

Ackumulerade nedskrivningar

-3 099

-3 099

Bokfört värde

2 707 958

2 541 164

3 270 752

3 104 389

Avskrivningstid

5-70 år

5-70 år

5-70 år

5-70 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga
fastigheter och anläggningar.
       
         

Taxeringsvärden

       

Mark och byggnad

320 010

313 735

1 204 616

1 186 160

 

Till Noter – Kommun och koncern