Not 13 Övervärde på fastigheter

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ingående värde

6 238

7 921

Årets anskaffning

Årets avskrivning

-300

-300

Årets försäljning / utrangering                 

Omrubricering

-1 383

Bokfört värde

0

0

5 938

6 238

 

Till Noter – Kommun och koncern