Not 14 Maskiner och inventarier

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ingående värde

45 883

49 368

55 934

60 171

Överföring från pågående nyanläggningar

7 577

1 663

7 576

1 663

Årets investeringar

11 930

9 584

12 547

10 575

Avskrivningar

-15 674

-14 729

-17 331

-16 359

Utrangering

-47

-47

Årets försäljning

-449

-3

-521

-116

Bokfört värde

49 220

45 883

58 158

55 934

         

Maskiner och inventarier

       

Anskaffningsvärde

330 961

315 285

352 356

329 367

Ackumulerade avskrivningar

-281 741

-269 402

-294 198

-273 433

Ackumulerade nedskrivningar

 

Bokfört värde

49 220

45 883

58 158

55 934

Avskrivningstid

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga
maskiner och inventarier.
 

Till Noter – Kommun och koncern