Not 15 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ingående värde

1 049

2 837

1 049

2 837

Överföring från pågående nyanläggningar

9 634

271

9 634

271

Årets investeringar

72

72

Avskrivningar

-831

-1 055

-831

-1 055

Årets försäljning / utrangering

-1076

-1076

Bokfört värde

9 852

1 049

9 852

1 049

         

Förbättringsutgifter på fastigheter
ej ägda av kommunen

       

Anskaffningsvärde

28 347

18 714

28 347

18 714

Ackumulerade avskrivningar

-18 495

-17 665

-18 495

-17 665

Omrubricering

Bokfört värde

9 852

1 049

9 852

1 049

Avskrivningstid

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga
förbättringsutgifter.

 

Till Noter – Kommun och koncern