Not 16 Pågående nyanläggningar

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Ingående värde

550 935

330 415

567 439

341 111

Årets investeringar

529 623

346 161

560 515

358 919

Omrubricering

-19

-2 543

-113

Överföring av avslutade nyanläggningar

-264 916

-125 641

-271 264

-132 478

Bokfört värde

815 623

550 935

854 147

567 439

 

Till Noter – Kommun och koncern