Not 17 Finansiella anläggningstillgångar

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Aktier

63 067

63 025

3 551

3 489

   Varav ägd andel

       

   Kommunhuset i Värmdö AB, 100%

59 536

59 536

 –

         

Andelar

45 761

36 200

45 761

36 200

Utlämnade lån

4 706

5 354

4 706

5 354

Bostadsrätter

8 761

8 761

1 849

1 849

Uppskjuten skattefordran

 –

 –  –

Andra långfristiga fordringar

 

289

166

Långfristiga koncernfordringar

144 450

150 705

Avgår:

       

Kommande års amortering av långfristig
koncernfordran dotterbolag

-6 447

-6 263

Bokfört värde

260 298

257 782

56 156

47 058

 

Till Noter – Kommun och koncern