Not 18 Lager och exploateringsfastigheter

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Lager

25

194

287

404

Exploateringsfastigheter

       

Ingående värde

112 117

99 671

150 123

137 543

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

Årets investeringar

13 000

13 140

Omrubricering

Årets försäljning

-443

-443

Avskrivningar

-111

-111

-118

-117

Bokfört värde förvärvade Exploateringsfastigheter

112 006

112 117

150 005

150 123

         

Pågående investering på exploateringsfastigheter

       

Ingående värde

6 536

5 978

6 536

5 978

Årets investering

115

558

115

558

Årets aktivering av avslutade projekt

Omrubricering

Bokfört värde pågående investering
på exploateringsfastigheter


6 651


6 536


6 651


6 536

Bokfört värde totalt lager och
exploateringsfastigheter


118 682


118 847


156 943


157 063

 

Till Noter – Kommun och koncern