Not 19 Övriga kortfristiga fordringar

Tkr

Kommunen
2017

Kommunen
2016

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Avräkningar

624

402

624

402

Kundfordringar

55 238

36 447

57 444

38 044

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

87 000

122 113

85 803

120 598

Skatteavräkning

97 865

89 363

97 865

89 363

Skattefordringar

201

955

Övriga fordringar

68 100

43 154

85 155

55 485

Kortfristig fordran VA-kollektivet

Kortfristig fordran Rh-kollektivet

13 211

10 810

Koncernfordran dotterbolag

660

3 092

Tillkommer:

       

Kommande års amortering av långfristig
koncernfordran dotterbolag

6 447

6 263

Summa

329 145

311 644

327 092

304 847

 

Till Noter – Kommun och koncern